Δήμος Καστοριάς: 25Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 24  Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.    Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπ/σμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.

2.     Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων.

3.      Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς.

4.      Διορισμός ή μη  δικηγόρου στην από 15-11-2013 αίτηση ακύρωσης των Αγγελικής Βασιλείου κ.λ.π.(συν. 13) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

5.      Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 16/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Στυλιανού Παπαδόπουλου)

6.    Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών – σήμανση λοιπών δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 50/2015, προϋπολογισμού 6.000,00 €.

7.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών λειτουργικών διαρρυθμίσεων 2ου Βρεφικού Σταθμού Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 51/2015, προϋπολογισμού 12.600,00 €.

8.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου Πολυκάρπης», Α.Μ. 52/2015, προϋπολογισμού 7.000,00 €

9.      Αποδοχή ή μη της αίτησης του κ. Παπουλίδη Μιχαήλ για συναίνεση σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο κτηματολόγιο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Leave a Reply

Your email address will not be published.