Δήμαρχος Καστοριάς: Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου

Δήμαρχος Καστοριάς: Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου

Γνωστοποιείται ότι στις 13.07.2016, δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στις σελ. 20 και 21 η αριθμ.10874/11.5.2016 προκήρυξη του Δημάρχου Καστοριάς για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και η ανακοίνωση της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, η οποία κατάρτισε συμπληρωματικά στην ανωτέρω προκήρυξη πλαίσιο μοριοδότησης των υποψηφίων δικηγόρων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Δήμο Καστοριάς σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, ήτοι από 14.07.2016 αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς.

Τα αρχεία της προκήρυξης και του πλαισίου μοριοδότησης μπορούν να αναζητηθούν στο site του Δήμου  Καστοριάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.