Αυτά είναι τα κριτήρια για το νέο φοιτητικό επίδομα – Πώς θα χορηγείται, προϋποθέσεις

Αυτά είναι τα κριτήρια για το νέο φοιτητικό επίδομα – Πώς θα χορηγείται, προϋποθέσεις

Στους δικαιούχους για το νέο φοιτητικό επίδομα είναι και οι φοιτητές που παίρνουν το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αίτηση για την υποτροφία του ΙΚΥ που δίνει σε ευάλωτους σπουδαστές επίδομα έως 4.668 ευρώ το χρόνο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου της δράσης που θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, είναι 12.803.681€, εκ των οποίων τα 12.603.681€ αφορούν στη χρηματοδότηση των υποτροφιών και τα 200.000€ τις αναγκαίες δαπάνες του δικαιούχου για την υλοποίηση της δράσης.

Ο πρώτος κύκλος της δράσης θα αφορά στην χορήγηση κατ’ ελάχιστον 2.700 υποτροφιών. Σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι δικαιούχος του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, το ποσό της υποτροφίας συμψηφίζεται με αυτό και συνεπώς μειώνεται κατά 1000 ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος σύμφωνα με πληροφορίες είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), με εξαίρεση τους φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Η δράση αφορά στην οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με εξαίρεση τους φοιτητές/τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Προϋποθέσεις

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι κριτήρια:

1. Όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες των λοιπών κρατών–μελών της Ε.Ε., ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε έτη. Επιπλέον ,δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

3. Κατέχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

4. Δεν λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/16 έως 30/6/17), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία.

5. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ άλλης χώρας.

6. Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες: να είναι επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα/Σχολή εισαγωγής τους για το ακαδ. έτος 2016-17.

7. Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν σε άλλα έτη εκτός του πρώτου έτους σπουδών: α) να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% 50% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους.

8. Δεν έχουν λάβει μετεγγραφή.

9. Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία ή δεν τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους για το ακαδ. έτος 2016-17.

10. Το κατά κεφαλήν εισόδημα τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα – καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2015. Η έννοια του κατά κεφαλήν εισοδήματος προσδιορίζεται κατωτέρω στο κεφάλαιο Γ.Α΄. Οικονομικά Κριτήρια

11. Ειδικά για τους άνδρες, να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

12. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας: α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

13. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας:
α) Φοιτητές/τριες που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.
β) Φοιτητές /τριες που έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).
γ) Φοιτητές /τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό, και συγκεκριμένα: (i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού. (ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς. (iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές. (iv) Υπότροφοι Ομογενείς. (vi) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ύψος του επιδόματος

Οι υποτροφίες χορηγούνται μηνιαίως για διάστημα 9 μηνών σε κάθε ωφελούμενο/η και ανέρχονται σε:

– 518,67€ (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) 500€ ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές και την Περιφέρεια Αττικής. Για τις νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος. Για τις Περιφερειακές Ενότητες της  Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

– 414,94€ (μικτό ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις) 400€ ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειάς τους ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας).

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων και όρων, μοριοδοτούνται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

Οικονομικά κριτήρια: 

Η μοριοδότηση για τα οικονομικά κριτήρια έχει ως εξής:
1. Λαμβάνουν 60 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
2. Λαμβάνουν 40 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
3. Λαμβάνουν 10 μόρια, οι φοιτητές που το κατά κεφαλήν εισόδημα τους για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Συνολικό φορολογητέο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα
-Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή και των γονέων ή κηδεμόνων του ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού.
-Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του /της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016.

Κοινωνικά Κριτήρια 

1. Οικογενειακή κατάσταση 
Μοριοδοτείται η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου/ας για τις κάτωθι περιπτώσεις ως ακολούθως:
Υποψήφιοι που έχουν πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια, ή είναι προστάτες οικογένειας ή αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνουν 10 μόρια
Υποψήφιοι που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας με προστατευόμενα μέλη, λαμβάνουν 8 μόρια.
Υποψήφιοι που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας με προστατευόμενα μέλη, λαμβάνουν 4 μόρια.
Υποψήφιοι που είναι μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνουν 4 μόρια.
Υποψήφιοι που έχουν αδελφό/αδελφή που σπουδάζει σε προπτυχιακό πργραμμα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τόπο εκτός της κύριας κατοικίας των ιδίων ή/και της οικογένειας τους, ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία (πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας) λαμβάνουν 5 μόρια.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά άγαμους υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια.

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: αφορά άγαμους υποψήφιους οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια με τρία προστατευόμενα μέλη.

Προστατευόμενα μέλη νοούνται: i) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών, ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψηφίων ορίζεται η 31/12 2016.

Τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες είναι τέκνα άγαμης μητέρας, ή είναι ορφανοί/ές από έναν γονέα, ή ένας εκ των δύο γονέων έχει την δικαστική επιμέλεια του τέκνου.

Αδέλφια φοιτητές: αφορά υποψήφιους οι οποίοι έχουν αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προστάτης οικογένειας: αφορά άγαμους/ες υποψήφιους/ες, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας, ή β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια, ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας.

Μονογονεϊκή οικογένεια: αφορά τους/τις υποψήφιους/ες που είναι: α) γονείς με προστατευόμενα μέλη (παιδιά) εκτός γάμου, β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη.
2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Μοριοδοτούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, ως ακολούθως:

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, (άτομα με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης), λαμβάνουν 15 μόρια.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄), λαμβάνουν 15 μόρια. Σε περίπτωση υποψηφίου που εμπίπτει και στις δύο ανωτέρω κατηγορίες (παράγραφοι 9 και 10), μοριοδοτείται μόνον για τη μία εξ αυτών.

Οι φοιτητές που έχουν τέκνα/γονείς / νόμιμους κηδεμόνες /συζύγους /αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνουν 8 μόρια.

Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες ομάδες, λαμβάνουν 10 μόρια: απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, πρώην τρόφιμοι φυλακών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του κεφ.« Όροι και Προϋποθέσεις», οροθετικοί, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, έλληνες πολίτες ΡΟΜΑ, έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Φοιτητής/τρια που εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες θα μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά.

Πηγή: http://www.economy365.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.