Ολος ο λογαριασμός φορολογικού-ασφαλιστικού

Ολος ο λογαριασμός φορολογικού-ασφαλιστικού

Βαρύς είναι ο λογαριασμός από τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιγράφεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει αλλαγές στα όσα ήταν γνωστά στο φορολογικό κομμάτι και αναμένεται να συζητηθεί στις επιτροπές της Βουλής τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως προκύπτει από αυτή στο φορολογικό κομμάτι:

* Ετήσια αύξηση εσόδων, από τον επανακαθορισμό του φόρου εισοδήματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό του 1,7 δισ. ευρώ

* Ετήσια μείωση των εσόδων του Δημοσίου, από την κατάργηση του ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΓΙΑΠ ΑΕ, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ περίπου

* Ετήσια αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ύψους 56 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (από 30% σε 35%) στα έσοδα επί του μικτού κέρδους από τα τυχερά παίγνια.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού οι σημαντικότερες περικοπές αφορούν σε:

*Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από τηνκατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και 853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του.

Εξοικονόμηση από:

* τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 222 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.

* τη μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

* τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 11 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 59 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 122 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 177 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

* τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ , λόγω της εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης ύψους 22 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2017 και 2018.

* τη μη καταβολή αυξήσεων, κατά το 2018, στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, ύψους 187 εκατ. ευρώ.

* τη μη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, λόγωσυμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλθει στον προϋπολογισμό του έτους 2019.

Ετήσια μελλοντική εξοικονόμηση, από την αύξηση του ορίου ηλικίας, για την καταβολή της σύνταξης σεπολιτικούς υπαλλήλους που απολύονται από το 65° στο 67° έτος της ηλικίας τους.

Προκύπτουν όμως και δαπάνες:

* Δαπάνη 32 εκατ. ευρώ, από την καταβολή θετικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) που θα προκόψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, η οποία θα προκληθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019.

* Ετήσια δαπάνη, από το 2019 και εφεξής ποσού 107 εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισμό των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα έτη 2016, 2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 εκατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

1. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επόμενο έτος, ύψους 53 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής προσαύξησης στις εισφορές του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

2. Απώλεια εσόδων:

α) ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 53 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 57 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω εναρμόνισης των ποσοστών εισφοράς.

β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 37 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης της εισφοράς που προβλέπεται στους ν. 248/1967, ν. 1989/1991 και στην Φ. 146/1/10978/1969 και αντίστοιχη καταβολή εισφορών,

γ) ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για κάθε επόμενο έτος λόγω κατάργησης των ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες,

Αύξηση εσόδων:

α) ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 24 εκατ. ευρώ ως το έτος 2017, 25 εκατ. ευρώ ως το 2018, 26 εκατ. έως το έτος 2019 λόγω αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

β) ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες (από το τεκμαρτό εισόδημα στο πραγματικό εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους).

γ) ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 112 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,157 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών Ασφαλιστικών Ταμείων

Εξοικονόμηση δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, από τη μη καταβολή σύνταξης στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών, οι οποίοι συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας (55°) έτος και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για επιπλέον δύο (2) έτη, με ταυτόχρονη αύξηση των προϋπολογισμών των οικείων ασφαλιστικών ταμείων λόγω της συνέχισης καταβολής των αναλογουσών εισφορών.

Επί του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Απώλεια εσόδων, η οποία αναλύεται ως εξής:

* Υψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 από τις ρυθμίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης.

* Υψους 41 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 72 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 74 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 75 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων.

2. Αύξηση εσόδων ύψους 22 εκατ. ευρώ από το έτος 2018 έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης.

Επί του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ

Εξοικονόμηση δαπάνης από:

α) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους ως εξής: 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

β) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων ως εξής: 174 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 291 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 284 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 277 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.

γ) την εφαρμογή του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης, ύψους 36 εκατ. ευρώ για το έτος 2019.

Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 234 χιλ. ευρώ περίπου λόγω συγχώνευσης Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης.

Αύξηση εσόδων 173 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 351 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 362 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 365 εκαχ ευρώ έως το έτος 2019.

Επί των προϋπολογισμών των Φορέων Πρόνοιας

Εξοικονόμηση δαπάνης, η οποία εκτιμάται σε 97 εκατ. ευρώ για το 2016, 6 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2018 και 2019, λόγω μείωσης της δαπάνης των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις εφάπαξ παροχές στους συνταξιούχους.

Επί του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ.

Εξοικονόμηση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ. από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή μερισμάτων ύψους 207 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 209 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.