Άνοιξε η εφαρμογή για τον ειδικό φόρο ακινήτων ​

Άνοιξε η εφαρμογή για τον ειδικό φόρο ακινήτων ​

Η ειδική εφαρμογή ​είναι πλέον διαθέσιμη όπως ανακοινώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Προθεσμία έως τις 20 Μάϊου, έχουν οι υπόχρεοι πληρωμής ειδικού φόρου ακινήτων για την υποβολή των δηλώσεών τους, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η ειδική εφαρμογή ​είναι πλέον διαθέσιμη όπως ανακοινώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΕΦΑ καθιερώθηκε το 2002 και ​αφορά στην φορολόγηση των ακινήτων των of shore εταιρειών αρχικά με συντελεστή 3% ο οποίος στη συνέχεια αυξήθηκε σε 15% επί της αξίας του ακινήτου που βρίσκεται στη χώρα μας.

Η δήλωση, υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως τις 20 Μαϊου του έτους φορολογίας. Ο φόρος καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού , ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου.

Συγκεκριμένα:

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968 (ΦΕΚ 82 Α’), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α’), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α’) και το ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α’) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων (περ. γ, παρ. 2, αρ.15).

• Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς (περ. στ, παρ. 2, αρ. 15)

• Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν (περ. δ’ παρ. 3, αρ. 15).

Πηγή: protothema.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.