Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για ανάθεση έργου στο Δ.Α.Κ. Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για ανάθεση έργου στο Δ.Α.Κ. Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση υποδομών Δ. Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς» με προϋπολογισμό 8861,79 € χωρίς Φ.Π.Α. (10900,00 € με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 10900,00 € (δαπάνη εργασιών, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Καστοριάς. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, οδός Πυθαγόρα στο Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100, τηλ. 24673 51619, αρμόδιος υπάλληλος: Τσακλίδης Ιωάννης, μέχρι τις 24/12/2015 ημέραΠέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β, για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, Β) επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει, Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 178 € (2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον επτά (07) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (έως 30/07/2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ꞌ 41 (ΠΡ. ΣΑΤΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. ꞌ (Κ.Α.Ε.: 30.7326.39).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. του Δήμου Καστοριάς.

Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 <<Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων>> (Κ.Δ.Ε.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.