Ανακοίνωση Δήμου Άργους Ορεστικου

Ανακοίνωση Δήμου Άργους Ορεστικου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΤΙΜΟΥ»

Προϋπολογισμού 760.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) καιβ) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.