Ανακοίνωση Πρόσληψης 5 ατόμων για 8 μήνες στην Π.Ε. Καστοριάς, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2023 οικ.116313/11-07-2023 (ΑΔΑΨΖ017ΛΨ-ΡΟ2) Ανακοίνωσή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

1) Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων), μία (1) θέση.

2) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), μία (1) θέση.

3) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού(ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.

4) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), μία (1) θέση.

5) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), μία (1) θέση.

Σύνολο θέσεων πέντε (5)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διοικητήριο, 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας. (Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα μας https://kastoria.pdm.gov.gr/anakoinosi-proslipsis-me-symvasi-ergasias-idiotikou-dikaiou-orismenou-chronou-5-atomon-gia-8-mines-stin-p-e-kastorias/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21 Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 31 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα .

Leave a Reply

Your email address will not be published.