Αιτήσεις για την εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας

Αιτήσεις για την εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας

Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη  η οποία θα διεξαχθεί  από 01 Ιουλίου έως 05 Ιουλίου 2015 στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, να  υποβάλλουν αίτηση από 17 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου 2015 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων – Δημαρχείο Καστοριάς ή στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας

Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα χορηγηθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με την αριθ.221/2015 απόφαση Δ.Σ.:

α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

δ)σε κατόχους άδειας πωλητές λαϊκών αγορών

ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

στ)κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας

Οι δραστηριοποιούμενοι στον χώρο της εστίασης, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους , αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 υγειονομικής διάταξης 96967/2012) και θα πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν.

Η άδεια συμμετοχής θα χορηγείται , για τις επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και ποτών , μετά την σχετική γνωμοδότηση Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Καστοριάς , για δε τα ψυχαγωγικά παιχνίδια (λούνα πάρκ κ.α.) μετά την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής θεάτρου-κινηματογράφου και παρεμφερών επιχειρήσεων , οι δε καντίνες θα πρέπει να διαθέτουν άδειες υπαίθριου  εμπορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς-Τμήμα Αδειοδοτήσεων (τηλ.2467351155) και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ή στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας (τηλ.2467351412):

1.Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, δηλώνοντας  και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της εμποροπανήγυρις

2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή υπαίθριων πωλητών ή κυριακάτικων αγορών ή βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι

3.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άδειας παραμονής

4.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή εργασιών

5.Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6.Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής

7.Διπλότυπο Καταβολή τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με την αριθ.206/2015 απόφαση Δ.Σ.

8.Δημοτική ενημερότητα

9.Βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου όπου θα γίνεται η έκθεση και η προσφορά των προϊόντων τροφίμων και ποτών από την Δ/νσης Υγείας Π.Ε. Καστοριάς , η οποία θα εκδίδεται μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Η συμμετοχή στην  εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την  αποδοχή όλων των όρων της αριθ.208/2015 απόφασης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρις.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αίτηση για άδεια συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση για υγειονομική υπηρεσία

Διάγραμμα χώρου

Απόφαση καθορισμού τελών

Leave a Reply

Your email address will not be published.