Οδηγός για τις αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

Οδηγός για τις αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

Από σήμερα 13 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εργαστούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι σε δομές της Ειδικής Αγωγής. Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 21η Αυγούστου.

1. Που κατατίθενται οι αιτήσεις;

Η Αίτηση -Δήλωση υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ61- ΠΕ60.50 και ΠΕ71-ΠΕ70.50) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

2. Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

Οι εγγεγραμμένοι το 2014-15

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών EAE 2014-2015 θα υποβάλουν υποχρεωτικά εκ νέου (ακόμη και εάν τα έχουν προσκομίσει κατά το παρελθόν) τα κάτωθι δικαιολογητικά ένταξης και μοριοδότησης στους πίνακες ΕΑΕ, ήτοι τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

των παραγράφων ε (διδακτορικός τίτλος ΕΑΕ)

στ (μεταπτυχιακός τίτλος ΕΑΕ)

ζ (σεμινάριο 400 ωρών)

ι (πολυτεκνία)

ια (αναπηρία 2 τέκνων για πολυτεκνία)

ιβ (τριτεκνία)

ιγ (αναπηρία) του παρόντος Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ11.01, λόγω αλλαγών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλουν υποχρεωτικά και το βασικό τους πτυχίο, προκειμένου να καταχωριστεί η κύρια ειδικότητα, βάσει της οποίας εντάσσονται στον οικείο κλάδο.

Όσοι εγγραφούν για πρώτη φορά:

α. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

δ. Όσον αφορά στο πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 σημειώνεται ότι η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης (βλ. στοιχεία υπ’ αριθ. 3 και 5 στο τελευταίο μέρος του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ 838/21.06.2005 τ.Β΄) που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε πιστοποιητικού από τους εκπαιδευτικούς

Επίσης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καταθέτουν και όσοι είχαν ενταχθεί στους πίνακες το 2014-15.

Αίτηση κατά το παρελθόν πλην του 2014-15

Ειδικά για τους εκπ/κούς που έχουν υποβάλει κατά το παρελθόν σχετική αίτηση (πλην του σχολικού έτους 2014-15) δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. α και β (ΑΦΜ, Δελτίο ταυτότητας)

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην εγκύκλιο στις σελίδες 11 έως 18

3. Πόσες περιοχές μπορώ να δηλώσω στην αίτησή μου;

Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια και ΠΕ02.50στη Β/θμια) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.

4. Είμαι εκπαιδευτικός που μπορώ να εργαστώ και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Πόσες περιοχές δηλώνω;

Για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των ΠΕ05.50,ΠΕ06.50,ΠΕ07.50,ΠΕ08. 50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50–ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50,δηλώνονται,κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και εξήντα (60) περιοχές προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο (μέχρι και τριάντα περιοχές της Α/θμιας , συν μέχρι και τριάντα περιοχές της Β/θμιας)

π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06.50:

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)

1 Α-Β’ Πειραιά

2 Β-Β’ Πειραιά

3 Β-Α’ Αθήνας

4 Α-Α’ Αθήνας

5 Α-Β’ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

….

60 Β-Α’ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

Σημειώνεται ότι στην 1η προτίμηση Α-Β΄ Πειραιά το γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της A/θμιας Εκπ/σης και το «Β΄ Πειραιά» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με πλήρες ωράριο, ενώ στην 60ηπροτίμηση Β-Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου το γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της B/θμιας Εκπ/σης και το «Α΄ Αθήνας-Μειωμένου Ωραρίου» υποδηλώνει την περιοχή πρόσληψης αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, αντίστοιχα.

Τονίζεται, δε, ότι η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1ηπροτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

Ομοίως επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μια περιοχή πχ Β Αθήνας Μειωμένο δεν προεξοφλεί αντίστοιχο ενδιαφέρον για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο και το αντίστροφο.

5. Μπορώ να εργαστώ ως αναπληρωτής στα ΚΕΔΔΥ;

Για να έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε ως αναπληρωτής σε ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να ανήκετε σε συγκεκριμένες ειδικότητες και να τα δηλώσετε στην αίτησή σας. Για αυτά υπάρχει ξεχωριστό πεδίο και δεν προσμετρούνται στις 30 επιλογές.

Συγκεκριμένα δικαίωμα εργασίας στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ60.50, ΠΕ71, ΠΕ70.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ11.0. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, όπως προειπώθηκε, μπορούν να δηλώσουν από ένα (1) μέχρι και τριάντα (30) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε αυτά.

6. Υπάρχουν περιορισμοί στις ειδικότητες και στο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»;

Ναι και εδώ υπάρχει περιορισμός ως προς τις ειδικότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί μόνο από υποψηφίους των κλάδων των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50. Μόνοι οι ειδικότητες αυτές μπορούν να επιλέξουν το «κουτάκι»

Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προσοχή: Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50, που επιθυμούν να προσληφθούν στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (παράλληλη στήριξη) ως μειωμένου ωραρίου (βλ. και Μέρος Α΄ – παρ.5), υποχρεούνται να δηλώσουν περιοχές προτίμησης με μειωμένο ωράριο.

«Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης

7. Μπορεί ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής να εργαστεί στη Β/θμια εκπαίδευση;

Ναι μπορεί αρκεί να τσεκάρει  το κουτάκι  «Αποδέχομαι πρόσληψη και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»

8. Μπορεί ένας νηπιαγωγός ειδικής αγωγής να καλύψει θέσεις δασκάλων;

Ναι αρκεί να τσεκάρει την επιλογή:

Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή ΕΑΕ σε κενές θέσεις Δασκάλων ΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α’/24-5-2011) – για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & παράλληλη στήριξη μαθητή Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου (μόνο για Νηπιαγωγούς).

9. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να τσεκάρω τα κουτάκια ότι επιθυμώ να εργαστώ ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και ως αναπληρωτής ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille;

Εδώ δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις ειδικότητες αλλά για να τσεκάρετε τα κουτάκια αυτά θα πρέπει να έχετε επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, αντίστοιχα.

10. Τι επιλογές έχουν οι εκπαιδευτικοί με απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί-παραπληγικοί;

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί –παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δεν μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τις επιλογές των ΚΕΔΔΥ και του «Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης», δεδομένου ότι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μόνο σε ΣΜΕΑΕ και σε Τμήματα Ένταξης.

11. Είμαι φιλόλογος με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. Έχω ενταχθεί και στους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης αν με προσλάβουν με μειωμένο ωράριο στην Ειδική Αγωγή διαγράφομαι από τους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης;

Υποψήφιος εκπ/κός ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακες αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής

και στους αντίστοιχους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης , σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή:

α. με πλήρες ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης (και αντιστρόφως).

β. με μειωμένο ωράριο από πίνακες της Ειδικής Αγωγής, ο εκπ/κός, εφόσον αναλάβει

υπηρεσία και δεν παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο διδασκαλίας (και αντιστρόφως).

12. Πόσες ώρες εργάζεται ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου;

Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) εργάζεται από 9 έως 15 ώρες. Δηλαδή με αν κάποιος έχει από 9 έως και 15 ώρες διδασκαλίας θεωρείται ΑΜΩ. Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου πληρώνεται κάθε μήνα λαμβάνοντας τμήμα των αποδοχών του αναπληρωτή πλήρους ωραρίου ανάλογα και με τα χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, παραμεθόριος. Δηλαδή αν κάποιος εκπαιδευτικός στη Βθμια προσληφθεί για 15 ώρες θα λαμβάνει τα 15/23 του συναδέλφου του που είναι πλήρους ωραρίου.

13. Πόσες ώρες εργάζεται ο ωρομίσθιος;

Από 1 έως και 8 ώρες εργασίας θεωρείται κάποιος ωρομίσθιος και αμείβεται για τις ώρες που έχει διδάξει κάθε μήνα. Χριστούγεννα, Πάσχα οι απολαβές είναι μειωμένες γιατί λόγω διακοπών οι ώρες εργασίας είναι περιορισμένες.

14. Πώς μπορώ να γίνω από αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου σε αναπληρωτή πλήρους ωραρίου;

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 5 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως):

(i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και

(ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.

Καλό είναι αν επιθυμείται να εργαστείτε σε μια περιοχή ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου να τη δηλώσετε και για εργασία ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ώστε να έχετε πιθανότητα να αναβαθμιστείτε.

15. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν αναλάβω υπηρεσία ως αναπληρωτής πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου;

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

16. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω την αίτησή μου;

Προκειμένου να απενεργοποιήσει/τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 & 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η απενεργοποίηση/τροποποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας από την ημερομηνία παραλαβής αυτής έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανακόπτεται η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εκάστοτε προσλήψεων. Η διαδικασία, δε, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο εφόσον αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπ/κού σχετικό επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

17. Για την αίτηση για ωρομίσθιος χρειάζεται να προσέξω κάτι;

Στην Αίτηση-Δήλωση στο πεδίο «β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 –ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50 που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

18. Τι θα παραλάβω μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο εν λόγω αντίγραφο μόρια (προϋπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ, ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων).

19. Μετάνιωσα για μια επιλογή μου ενώ δεν έχει λήξει η προθεσμία (21/8) μπορώ να κάνω διόρθωση;

Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες 9 και 10 της εγκυκλίου.

20. Έληξε η προθεσμία. Μπορώ να κάνω αλλαγές;

Αν δεν ανήκετε σε μια από τις περιπτώσεις της σελίδας 9 δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές .Ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης της αίτησης -δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού που έχει υποβάλει. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίησή της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την εγκύκλιο

Καλόγηρος Βασίλειος

newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.