Νέα προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους γεωπόνους και κτηνιάτρους μέσω ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους γεωπόνους και κτηνιάτρους μέσω ΕΣΠΑ

Γεωπόνοι και κτηνίατροι θα μπορούν να επιδοτηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και εταιρείες start-ups από τον αγροδιατροφικό χώρο, μέσω των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ, που προγραμματίζει για το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας. Το υπουργείο έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό σειρά προγραμμάτων, μικρού μεγέθους, που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από ανέργους, την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών αλλά και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και των ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, μηχανικών, οικονομολόγων κ.λπ.). Με την ενεργοποίηση της νέας κυβέρνησης αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προκήρυξης των πρώτων, μικρής κλίμακας, δράσεων, που είναι:

 1. Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υπηρεσιών

Αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, για να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα είναι από 30.000 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Επιλέξιμες δαπάνες για επιδότηση θα είναι:

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι 50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους των 25 εκατ. ευρώ). Στόχος είναι να ενισχυθούν 600 – 700 επιχειρήσεις. Η ολοκλήρωση επενδύσεων θα γίνεται σε 24 μήνες από την έναρξή τους.

 1. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα προκηρύξει πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει να είναι:

 • πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • άνω των 25 ετών
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση).
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.
Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται κατά 100% θα αφορούν σε:

 • επαγγελματικό εξοπλισμό
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων
 • γενικό εξοπλισμό.

Για τη δράση θα διατεθεί ποσό 50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Η ολοκλήρωση των έργων θα γίνει σε 24 μήνες από την έναρξή τους.

 1. Πρόγραμμα ενίσχυσης ανάπτυξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα προκηρύξει πρόγραμμα ενίσχυσης ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-up) που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν επιπλέον απασχόληση με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης θα είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση). Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή,
 • Ενέργεια,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
 • Υγεία – Φάρμακα,
 • Υλικά – Κατασκευές.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί τις δαπάνες για:

 • παραγωγικό εξοπλισμό,
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Στόχος είναι να ενισχυθούν τελικά 2.500 νέες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4.500 νέες θέσεις εργασίας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων θα πρέπει να είναι 24 μήνες από την έναρξη τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.