14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άργους Ορεστικού

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοδιδάσκαλων, με ωρομίσθια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Άργους Ορεστικού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ( υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα) και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Άργους Ορεστικού, Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, 52200 Άργος Ορεστικό, υπόψη κ. Ιωάννη Μαυρίδη, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται:

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων( μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.

• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία.
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αριθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6. Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:
Α. Αντίγραφα βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας σε φορείς δημοσίου ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού ιδιωτικού τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και σε περίπτωση βεβαιώσεων ιδιωτικού τομέα υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης ά πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μια τουλάχιστον σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Η προκηρυξη εδω

 

www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.