Υποχρεωτική η εγγραφή και η επικαιροποίηση στοιχείων στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

Υποχρεωτική η εγγραφή και η επικαιροποίηση στοιχείων στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωτική η εγγραφή και η επικαιροποίηση  στοιχείων στο Νέο Μητρώο Επαγγελματιών

 1. Υποχρέωση εγγραφής στο Νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών έχουν:
 • Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031,
 • Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου,
 • Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 (Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας-Πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής – Προεξαγωγικά πιστοποιητικά) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 • Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωση ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 74 παράγραφος 1, το άρθρο 79 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 1.
 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με το άρθρο 89.
 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 98, να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 99, να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 45 ή το άρθρο 55, να εισάγουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε παραμεθόριες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ή το άρθρο 56, ή των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα οικεία φυτά σε οριοθετημένες περιοχές, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες περιέχονται σε άλλο επίσημο μητρώο που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές.
 • Άλλοι επαγγελματίες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία 1) ως 4) του αρθ. 65 Καν. 2016/2031, εφόσον απαιτείται (από την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου 41 παράγραφος 2 του άρθρου 49 παράγραφος 1, του άρθρου 53 παράγραφος 2 ή του άρθρου 54 παράγραφος

2) Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφή στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών:

 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως (πώληση μέσω διαδικτύου).
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 (πχ. επιχειρήσεις που πουλούν σε ερασιτέχνες καλλιεργητές).
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία (πχ. μεταφορείς, αυτοκινητιστές).
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας (πχ. μεταφορείς, αυτοκινητιστές).

Διαδικασία Εγγραφής

Οι επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας αίτηση εγγραφής που να περιέχει τα ακόλουθα:

 1. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση στο κράτος μέλος εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία·
 2. δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 σχετικά με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα·
 3. δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  – έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1,
  – τοποθέτηση του σήματος σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1.

– έκδοση  οποιασδήποτε άλλης  βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο  99

παράγραφος 1.

 1. διεύθυνση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, της θέσης των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία στο οικείο κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της εγγραφής και
 2. τους τύπους εμπορευμάτων, τις οικογένειες, γένη ή είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1.
 1. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών έχουν την υποχρέωση να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά, καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 -ΦΕΚ Α’307) διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης, ωστόσο οφείλουν με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους άμεσα.

Πληροφορίες στο γραφείο  8 στην κ. Σοφία Μακρίδου υπάλληλο του τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου στο τηλ. 2467350240 και στο γραφείο 7 στην κ. Χριστίνα Δώμου Προϊσταμένη του τμήματος στο τηλ.  2467350253.

Τονίζουμε ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών καθώς και η μη επικαιροποίησή του συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 37/2021 (Α 94) καθώς και του ν. 2147/1952 (Α 155) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στους παραβάτες επιβάλονται διοικητικές κυρώσεις και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του ν. 2147/1952 (Α 155) όπως ισχύει.

Leave a Reply

Your email address will not be published.