Υπ. Εργασίας: Ειδικά προγράμματα μόνο για μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

Δικαίωμα σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο που θα απευθύνονται σε μακροχρόνια ανέργους, θα έχει στο εξής ο ΟΑΕΔ.

Σε τροπολογία που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» επισημαίνεται η διαδικασία εκπόνησης των προγραμμάτων αυτών που αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ και θα εγκρίνουν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), τα υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται τα εξής, αναφορικά με τα προγράμματα απασχόλησης σε μακροχρόνια ανέργους:

α) Οι φορείς υποδοχής τους.

β) Τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά.

γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων.

δ) Η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης.

ε) Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά.

στ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή τους.

Την σχετική δημόσια Πρόσκληση θα καταρτίζει ο Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία θα εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι για τους ανωτέρω ωφελουμένους απαγορεύονται η τυχόν παράταση, η σύναψη νέας σύμβασης κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και η μετατροπή των προσλήψεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Επίσης, στην ΚΥΑ που θα προκύπτει, θα πρέπει να προσδιορίζεται το πλαίσιο του δημοσίου τομέα που θα μπορεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους ανέργους και να ορίζονται τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας. Το ΑΣΕΠ θα εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των ανέργων και θα ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης εξελίσσονται σε σημαντικό εργαλείο ανάσχεσης της ανεργίας και ο σχεδιασμός όμοιων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τους μακροχρόνια ανέργους θα συμβάλει άμεσα και συνολικά προς τον ίδιο σκοπό.

www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.