Τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού

Τα θέματα της Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grστις 18 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’):

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών των από 07/10/2020 και 26/10/2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

3

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

4

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020.

5

Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου  έτους 2021.

6

Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2021.

7

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

8

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

9

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

10

Κατάργηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

 

Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα α­νω­τέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με:

α)     τις διατάξεις της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4484) με την οποία ορίζονται, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

β)      Τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον covid-19, της χώρας (https://covid19.gov.gr/), σύμφωνα με τον οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα βρίσκεται στο Επίπεδο 4 – Αυξημένου Κινδύνου, από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις  6.00 π.μ., και για 14 ημέρες έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου  και έπειτα από σχετική εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

γ)      τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), στο οποίο υπήρξε πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργά­νων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο,

δ)      τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τρο­ποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704)   και

ε)      τα διαλαμβανόμενα στις  υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 163/33282/29.05.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και στην υπ’ αριθ. πρωτ.  1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.