Πρόσληψη δύο ατόμων στο Δήμο Καστοριάς – Δείτε τις προϋποθέσεις

Πρόσληψη δύο ατόμων στο Δήμο Καστοριάς – Δείτε τις προϋποθέσεις

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   υπ’ αριθ  ΣΟΧ 1/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του  Ν. Π. Κοιν Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού  του Δ. Καστοριάς Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π  σύμφωνα με τον πίνακα  Α και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με τον πίνακα Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π. Κοινωνικής . Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς Καστοριά ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Οκτώ (8)μήνες 2

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

101  

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 Ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις  θέσεις  με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Καστοριάς.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον κωδικό θέσης 101 της κατηγορίας υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Π. Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού  του Δήμου Καστοριάς Λ.Κύκνων 1 (κτίριο ΔΗΝΑΚ) 52100 Καστοριά

υπ΄ όψιν κ.Σινάνη Μαρία (τηλ.επικ:2467027777 και 27927). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας

σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να προμηθεύονται την ανακοίνωση από την υπηρεσία μας , όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 έως ώρα 13:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.