Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας:  «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε» (αρ. μελέτης 36/2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 20/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καστοριάς, www.kastoria.gov.gr, στην ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών – Διαδικασίες με έρευνα αγοράς. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2467351109.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Διαφάνειας

και Ηλ. Διακυβέρνησης

 

Δημήτριος Καπρής

Leave a Reply

Your email address will not be published.