Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός Ιατρού Εργασίας και ενός Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε.Καστοριάς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός Ιατρού Εργασίας και ενός Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε.Καστοριάς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε.Καστοριάς.

Η Π.Ε. Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ».
 4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.».
 7. Το Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α) άρθρο 14 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
 8. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα».
 11. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 12. Την αριθ. 101/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.
 13. Την με αρ. πρωτ. 159540/07-10-2019 Εισήγηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.250,00€ για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Την με αρ. 2322/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΝ67ΛΨ-5ΥΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω δαπάνη.
 15. Την με αρ. 1078/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΕΚ7ΛΨ-Μ52) απόφαση δέσμευσης ποσού 2.625,00€ στον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας.
 16. Την με αρ. 1079/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ6Ι7ΛΨ-ΖΩΓ) απόφαση δέσμευσης ποσού 2.625,00€ στον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τεχνικό ασφαλείας.
 17. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α Αιτούμενη υπηρεσία Ώρες απασχόλησης ετησίως Συνολική εκτιμώμενη Αξία με Φ.Π.Α.
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 75 ώρες 2.625,00€
2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 75 ώρες 2.625,00€

 

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 114 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 9 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, γραφείο 5, 2ος όροφος. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:30π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση

Leave a Reply

Your email address will not be published.