Πρόσκληση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη  η οποία θα διεξαχθεί  από 01 Ιουλίου έως 05 Ιουλίου 2016 στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, να  υποβάλλουν αίτησηαπό 23 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2016, ( έως 13:00 ώρα κατάθεσης αιτήσεων) προσκομίζοντας-στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων – Δημαρχείο Καστοριάς ή στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας.

Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα χορηγηθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με την αριθ.221/2015 απόφαση Δ.Σ.:

α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

δ)σε κατόχους άδειας πωλητές λαϊκών αγορών

ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

στ)κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς-Τμήμα Αδειοδοτήσεων (τηλ.2467351155) ή στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας (τηλ.2467351412) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : nikspanidis@kastoria.gov.gr, ή με φαξ στο 2467351154 όπως αναφέρονται παρακάτω:

1.Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, δηλώνοντας  και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της εμποροπανήγυρις

2.Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή υπαίθριων πωλητών ή κυριακάτικων αγορών ή βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι

3.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άδειας παραμονής

4.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή εργασιών

5.Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6.Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής

7.Διπλότυπο Καταβολής τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με την αριθ.214/2016 απόφαση Δ.Σ.( είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 ).

8.Δημοτική ενημερότητα

9.Βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου όπου θα γίνεται η έκθεση και η προσφορά των προϊόντων τροφίμων και ποτών από την Δ/νση Υγείας Π.Ε. Καστοριάς , η οποία θα εκδίδεται μετά από την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

-Οι δραστηριοποιούμενοι στον χώρο της εστίασης, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους , αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 υγειονομικής διάταξης 96967/2012) και θα πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν.

Επισήμανση : Η άδεια συμμετοχής και η άδεια λειτουργίας αντίστοιχα θα χορηγούνται , για τις επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και ποτών , μετά την σχετική βεβαίωση -γνωμοδότηση Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Καστοριάς , για δε τα ψυχαγωγικά παιχνίδια (λούνα πάρκ κ.α.) σύμφωνα με το αριθ.Κ1-707 / 50834/12-05-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Εμπορίου , οι δε καντίνες θα πρέπει να διαθέτουν άδειες υπαίθριου  εμπορίου.

-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Η συμμετοχή στην  εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την  αποδοχή όλων των όρων της αριθ.208/2015 απόφασης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρις και της αριθ.213/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετική με τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής και ορισμό αρμόδιας επιτροπής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2016

02 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2016

03 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΧΑΛΒΑΔΕΣ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

04 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡHΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2016

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.