Προσλήψεις 44 υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ

Προσλήψεις 44 υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόποςαπασχόλησης Ειδικότητα Διάρκειασύμβασης Αριθμόςατόμων
 

500

Κλάδος ΠωλήσεωνΜακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου  

8 μήνες

 

25

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
501 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη Ν. Ξάνθης ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
502 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Καβάλας Καβάλα Ν. Καβάλας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1
503 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή Ν.Ροδόπης ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
 

504

ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεωνΑλεξανδρούπολης ΑλεξανδρούποληΝ. Έβρου ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου  

8 μήνες

 

4

505 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς Ν. Κιλκίς ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
506 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Κοζάνης Κοζάνη Ν. Κοζάνης ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1
 

507

ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεωνΠτολεμαΐδας Πτολεμαΐδα Ν.Κοζάνης ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου  

8 μήνες

 

1

508 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Γρεβενών ΓρεβενάΝ. Γρεβενών ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 1
509 ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά Ν. Πέλλας ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες 2
 

510

ΚΠΜΘ/ΚατάστημαΠωλήσεων ΝέωνΜουδανιών Ν. Μουδανιά Ν.Χαλκιδικής ΔΕ * Υπάλληλοι Γραφείου  

8 μήνες

 

3

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Οράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Οεσσαλονίκη υπόψη κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310¬482277 & 2310-454054 ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δειτε την προκηρυξη εδω

 

ΠΗΓΗ: http://www.dikaiologitika.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.