Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας: πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας: πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2019 με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Κέντρου έως 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax 23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.grkpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τα στοιχεία της διακήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος Κ. Παπουτζής

Leave a Reply

Your email address will not be published.