Η πραγματικότητα για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς»

Η πραγματικότητα για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα, τις δηλώσεις και την αστήρικτη κριτική για την πορεία του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καστοριάς, ενημερώνουμε τους «ενδιαφερόμενους – δημιουργούς σεναρίων» και κύρια τους αγρότες και τους κατοίκους του Νομού Καστοριάς, για τους οποίους κατασκευάζεται το έργο και ενδιαφέρονται, ασφαλώς, πιο πολύ από τον καθένα.

Επειδή δικαιούνται να έχουν την πραγματική εικόνα του έργου και όχι αυτή που τους παρουσιάζεται από όσους άκριτα ομιλούν, ενημερώνουμε παρακάτω για την κατάστασή του, όπως οι αρμόδιες Τεχνικές μας Υπηρεσίες αποτύπωσαν και είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου δείχνοντας ταυτόχρονα το δρόμο της ασφαλούς ενημέρωσης.

Έργο : Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς

1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του δυτικού κλάδου του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Νεστορίου του Ν. Καστοριάς μέγιστης χωρητικότητας 19,42 Χ 106 m3 με σκοπό την άρδευση 70.860 στρεμμάτων, την ύδρευση των κατάντι οικισμών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Λεκάνη απορροής:  255,30 km2

3. Μέση ετήσια απορροή: 144,40 εκατ. m3

4. Ταμιευτήρας

Επιφάνεια στην Μέγιστη Στάθμη Λειτουργίας 823 στρέμματα

Συνολικός όγκος ταμιευτήρα 19,42 εκατ. m3

Ωφέλιμος όγκος αποθήκευσης 15,35 εκατ. m3

5. Φράγμα

Τύπος Συνδυασμός χωμάτινου και λιθόρριπτου με κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα

Υψόμετρο στέψης +868

Μήκος στέψης 270 m περίπου

Ύψος φράγματος 72 m (από θεμελίωση)

Όγκος φράγματος 2.060.000 m3 (φράγμα και βαθμίδες) πλέον 440.000 m3 αποτιθέμενα υλικά ανάντη του προφράγματος

Η συνολική παροχή που θα εκτρέπεται από την ροή του ποταμού για άρδευση και για ύδρευση είναι: 19,1Χ106 + 1,7Χ106 = 20,8Χ106 m3/έτος.

Η Οικολογική παροχή για την διασφάλιση των παρόχθιων οικοσυστημάτων του ποταμού κατάντι του έργου θα είναι 0,64 m3/sec ανεξαρτήτως συνθηκών απόληψης νερού.

Σύμφωνα με την ΑΔ-00760 Αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η εγκατεστημένη ισχύς του ΜΥΗΣ είναι 7,031 MW. Όπως δε προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, θα υπάρχει δυνατότητα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 18,00 GWh περίπου ανά έτος.

6. Ιστορική εξέλιξη του έργου

Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: Α.Π.: οικ.132858/12-9-2007 ακολούθησε η σύνταξη της Οριστικής μελέτης του έργου και η έγκριση της με την ΚΘ/2786/07/25-9-2008 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Καστοριάς. Με την Αριθμ. Πρωτ.: 7791/28-8-2009 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων το έργο με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 με Προϋπολογισμό έργου κατασκευής φράγματος: 49.000.000,00 €.

Η Δημοπρασία για την κατασκευή του έργου έγινε στις 2-11-2010

Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Κατασκευαστική Κοινοπραξία: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Σύμβαση: 29.733.636,31 € . υπεγράφη στις 16-6-2011

Συμβατικός χρόνος περαίωσης: 1100 ημέρες

Έναρξη εργασιών: 22-7-2011

Παράταση προθεσμίας έως 31-12-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου με την υπ’ αριθμ.: 125/5-8-2009 Απόφαση του παραχωρεί όλες τις Δημοτικές εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή κατάληψης του φράγματος για την εξυπηρέτηση του έργου.

Με το Αρ. Πρωτ.: ΚΘ/3289/12-11-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ζητήσαμε την άδεια επέμβασης από την Δ/νση Δασών Καστοριάς στην περιοχή που θα γίνουν οι εργασίες του φράγματος.

Με την Αρ. Πρωτ.: 9882/17-5-2010 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

Με την υπ’ αριθμ.: 2223/3-12-2010 πράξη (ΦΕΚ 424 Β 16-3-2011) εγκρίθηκε η κατάληψη, εκχέρσωση και κάλυψη δασών, χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων για την κατασκευή φράγματος Νεστορίου Ν. Καστοριάς, από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Με την Αρ. Πρωτ.:42634/909/16-8-2011 Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας – Θράκης Χορηγήθηκε Αδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου.

Ήδη η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.:75127/30-5-2016 Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου –

Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας – Θράκης με την Χορήγηση Ενιαίας Αδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Με το Αρ. Πρωτ.: 26064/2368/7-9-2011 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς εγκρίθηκε η θέση του εργοταξίου και ο τρόπος αποκατάστασης του για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου.

Με την Αρ. Πρωτ.:488050/1828/26-10-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν οι χώροι, όπως περιγράφονται στα Τοπογραφικά Διαγράμματα, ως χώροι αμμοληψίας για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου.

Με την Αριθμ.: 13269/3426/9-4-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 115 9-4-2012) της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Κηρύχθηκε η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς», για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονταν στον χώρο κατάληψης του φράγματος.

Με το Αρ. Πρωτ.: 88594/2720/28-8-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, υποβάλλαμε στην ΔΕΔΔΗΕ φάκελο προσφοράς σύνδεσης του ΜΥΗΣ του φράγματος στο σύστημα ή το δίκτυο.

Με την Αρ. Πρωτ.: 5105/132063/ΣΤ1/256/25-2-2016 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» έως τις 31-12-2018.

Με το Αριθμ.: 954/4-3-2016 έγγραφό της, η ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΜΥΗΣ του φράγματος στο σύστημα ή το δίκτυο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αρ.: 89/20-4-2016 Απόφασή του προέβη στην αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και στην έγκριση έκδοσης της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής.

Η αριθ.: 2917119132 Εγγ. Επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 168.651,00 € εκδόθηκε στις 27-5-2016 και υπεβλήθη στην ΔΕΔΔΗΕ στις 30-5-2016.

Με την Αριθμ. Πρωτ.: 3978/23-5-2016 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων εγκρίθηκε η πράξη ένταξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

7. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εξής εργασίες:

1. Η κατασκευή απαραίτητων εκτροπών και ελέγχου υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα.

2. Η διάνοιξη δύο ερευνητικών γεωτρήσεων.

3. Η εργαστηριακή μελέτη σε υδραυλικό ομοίωμα του υπερχειλιστή από το Α.Π.Θ.

4. Η κατασκευή οδών προσβάσεων προς την θέση των υδροληψιών με τα αντίστοιχα έργα προστασίας των πρανών.

5. Η διάνοιξη δύο υδρογεωτρήσεων Φ800 και η τοποθέτηση εντός των φρεάτων χαλύβδινων αγωγών Φ400 για τα έργα των υδροληψιών πόσιμου νερού.
Leave a Reply

Your email address will not be published.