Η διαβούλευση για την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας: Οι απόψεις που κατατέθηκαν

Η διαβούλευση για την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας: Οι απόψεις που κατατέθηκαν

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της διαβούλευσης ευχαρίστησε όλους, όσοι συνδέθηκαν
στην τηλεδιάσκεψη και ανέφερε πως είναι, ίσως, η πρώτη φορά που ενεργοποιείται η Επιτροπή για
τη συζήτηση ενός έργου, όπως αυτό της ανάπλασης του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου
τμήματος της νότιας παραλίας Καστοριάς, η προμελέτη του οποίου έχει δημοσιοποιηθεί μέσω των
ΜΜΕ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης. Η αναγκαιότητα για τη σύγκληση της Επιτροπής κρίθηκε κυρίως λόγω της
σημαντικότητας της ανάπλασης της Νότιας Παραλίας της πόλης, έργο απαραίτητο για τη βελτίωση
της σύγχρονης εικόνας της, καθώς θα επηρεάσει όχι μόνο τους κατοίκους και επαγγελματίες της εν
λόγω περιοχής, αλλά θα αποτελέσει και εργαλείο ανάπτυξης όλου του Δήμου, όπως ανέφερε.
Ευχήθηκε ακολούθως, να διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος, να διατυπωθούν από τους
συμμετέχοντες ουσιαστικές προτάσεις βελτίωσης της προμελέτης, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψιν
στα τελικά σχέδια.
Πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, κατέθεσαν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Επιτροπής
τις θέσεις τους, οι παρακάτω, ως εξής:
Ο Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς, μέσω της εκπροσώπου του κας Παπακωνσταντίνου
Βασιλικής:
Ο Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς έχει κληθεί να συμμετάσχει, ως μέλος της επιτροπής
διαβούλευσης, στη συζήτηση και τη Διατύπωση γνώμης επί της προμελέτης : «Ανάπλαση
Παραλίμνιου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήματος Νότιας Παραλίας Καστοριάς».
Επειδή ως λογιστές- οικονομολόγοι δεν είμαστε οι αρμόδιοι να κρίνουμε το τεχνικό κομμάτι της
μελέτης, θα περιοριστούμε στο να καταθέσουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας ως
πολίτες αυτού του τόπου, στον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε και να εργαζόμαστε .
Τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε είναι τα εξής :
• η ανάπλαση αυτή εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαμόρφωσης της αστικής
παραλίμνιας περιοχής ?
• υπάρχει αποδεκτό ή εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο ακολουθούν οι
οποιεσδήποτε επιμέρους παρεμβάσεις των δημόσιων ή ιδιωτικών κατασκευών?
• σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στην προμελέτη ,ώστε να καλυφθεί το κενό
που δημιουργείται από την ελλιπή παρουσίαση των υλικών ανάπλασης και της εξάλειψης
των στοιχείων αντιγραφής που παρατηρούνται από τις αναπλάσεις άλλων πόλεων?
• Η προσπάθεια ένταξης του ποδηλατοδρόμου σε αυτήν την ανάπλαση ακολουθεί έναν
ευρύτερο σχεδιασμό για τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη αλλά και
στην τουριστική ή αθλητική αξιοποίηση του?
(Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο για να είναι λειτουργικό, οφείλει να ακολουθεί μια αδιάλειπτη
ροή, να ενώνει πλήρως ποδηλατικά το μικρό και το μεγάλο γύρο της λίμνης , ώστε τελικά να
σταθεί επωφελής μια τέτοια επένδυση για όλες τις παραλίμνιες περιοχές ).
• Έχει διασφαλιστεί από τη μελέτη ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση στο Νοσοκομείο της
Καστοριάς
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παρεμβάσεων που αισθητικά και λειτουργικά θα μπορούν να
βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη που ζει, εργάζεται ή επισκέπτεται την Καστοριά,
αλλά και την κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών του τόπου, επισημαίνουμε τα εξής:
• Κρίνουμε θετικά την αρχική κίνηση για την ανάπλαση της νότιας Παραλίας, ωστόσο
θεωρούμε απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση της τελικής άποψης
• Την ανάγκη ένταξης της συγκεκριμένης μελέτης σε έναν ευρύτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
της παραλίμνιας περιοχής, τον οποίο θα ακολουθούν οι επιμέρους αναπλάσεις,
• Τη διασφάλιση της ευκολότερης πρόσβασης μετά την παρέμβαση στη δομή υγείας, χωρίς
να τίθενται σε κίνδυνο περιπατητές, ποδηλάτες, ασθενείς.
• Την ανάγκη βελτίωσης της μελέτης, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
περιοχής (περιοχές πρασίνου, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, θέσεων ξεκούρασης
περιπατητών, θέσεων parking κλπ) και την αποφυγή αντιγραφών αναπλάσεων άλλων
περιοχών, όπου είναι εφικτό,
• Την ολοκληρωμένη παρουσίαση με φωτορεαλιστικό τρόπο τελικών σχεδίων, ώστε να είναι
εμφανή τα υλικά διαμόρφωσης και η ακριβής τοποθέτηση όλων των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην ανάπλαση, ώστε να γίνει απολύτως κατανοητή η παρέμβαση από
τους μη τεχνικούς,
• Την ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την χρήση του ποδηλάτου σε όλη
την παραλίμνια περιοχή, ώστε κάθε επιμέρους σχέδιο να μπορεί να ενταχθεί λειτουργικά σε
αυτό.
Από την ομάδα των μελών – δημοτών ο κ. Γεώργιος Μαντζούρας:
Ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καστοριάς (εκπρόσωπος των πολιτών), σας
καταθέτω μερικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου ανάπλασης της νότιας παραλίας, το οποίο
θεωρώ ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση:
1) Στο σημείο καμπυλότητας του παραλιακού δρόμου όπου προβλέπεται η κοπή 4 δέντρων
προκειμένου να διαμορφωθούν θέσεις στάθμευσης οχημάτων, προτείνω το εξής: Να
τροποποιηθεί ελαφρώς το σχέδιο, ώστε στην προβλεπόμενη “νησίδα πρασίνου” που θα
διαχωρίζει τον δρόμο από τις θέσεις στάθμευσης, να παραμείνουν τα υπάρχοντα δέντρα αντί να
κοπούν. Έστω κι αν χρειαστεί να θυσιαστούν ορισμένες θέσεις στάθμευσης από την επάνω
μεριά (την μεριά των κτηρίων).
2) Στο κομμάτι της ανάπλασης, από το κατάστημα “ποδηλάτης” έως τη στροφή του “Σταυρού”, το
σχέδιο προβλέπει επίσης την κοπή 5 πλατάνων.
Προτείνω τη διατήρηση των δέντρων αυτών, αφού δεν αιτιολογείται από πουθενά η
αναγκαιότητα κοπής τους ή κάποια εξεφρασμένη κι εμπεριστατωμένη άποψη περί
επικινδυνότητάς τους.
3) Παρά το θετικό γεγονός της προβλεπόμενης φύτευσης σειράς νέων δέντρων κατά μήκος της
παραλίας, καλό θα ήταν να προβλεφθεί μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης πρασίνου (γκαζόν,
θάμνοι, λουλούδια), όπου και όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς το υπάρχον προβλέπεται από τη
μελέτη να καταργηθεί σχεδόν στο σύνολό του, χάριν του ποδηλατόδρομου, των
τραπεζοκαθισμάτων και των πεζών.
4) Να προβλεφθεί ήδη από τη μελέτη, συγκεκριμένο είδος σκιάστρων (τέντες, ομπρέλες κλπ)
που θα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετούν οι επιχειρήσεις εστίασης ή το αν θα τοποθετήσει
με δική του δαπάνη ο Δήμος, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία και καλαισθησία, αντί για το
σημερινό αισθητικό “αλαλούμ”.
5) Να εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης κατά μήκος της παραλίας στο όριο του πεζόδρομου
με τη λίμνη, κάποιου είδους χαμηλού, διακριτικού και καλαίσθητου κιγκλιδώματος για την
προστασία των νηπίων από πτώση στη λίμνη.
6) Εάν η σχετική νομοθεσία το επιτρέπει (δεν το γνωρίζω κι έχω επιφυλάξεις), θα μπορούσαν να
κατασκευαστούν 2-3 μικρές ξύλινες προβλήτες (στο μέγεθος της αποκαλούμενης “γέφυρας του
Σταυρού” ως χώροι ξεκούρασης των περιπατητών με παγκάκια κλπ.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Έργων,
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης κ. Τσανούσα Κων/νο, για να κάνει μία αρχική
εισαγωγή.
Ο κ. Τσανούσας, αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε, πως η προμελέτη της ανάπλασης είναι η Α’
Φάση, που απορρέει από την Προγραμματική Σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ Δήμου και
Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η εκπόνηση
της μελέτης του έργου : «Ανάπλαση παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος Νότιας Παραλίας»,
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) πόλης
Καστοριάς.
Έπειτα, επεχείρησε μία σύντομη αναδρομή στις φάσεις της μελέτης για την ωρίμανση του
έργου, λέγοντας, ότι το στάδιο της προμελέτης, το οποίο είναι υπό διαβούλευση, είναι η Α΄ φάση
της διαδικασίας. Στη Β΄ φάση θα ακολουθήσει η μελέτη εφαρμογής η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί περίπου σε 3 (τρεις) μήνες και σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι να ξεκινήσουν οι
εργασίες ανάπλασης μέσα στο 2022. Ανέφερε, πως η μελετητική ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει
και να απαντήσει σε όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα τέτοιο σύνθετο έργο. Τόνισε
με έμφαση, πως οι παρεμβάσεις ανάπλασης θα γίνουν με γνώμονα όχι μόνο την αισθητική
αναβάθμιση του νότιου παραλίμνιου μετώπου της πόλης, αλλά και τη βελτίωση της κυκλοφορίας
οχημάτων και πολιτών, μονίμων κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Ειδικότερα, το φυσικό
περιβάλλον, για το οποίο είναι διάχυτη η ανησυχία, προστατεύεται μακροπρόθεσμα, καθώς μπορεί,
όπως είπε, να χρειαστεί να κοπούν περί τα 34 (τριάντα τέσσερα) δέντρα, ταυτόχρονα όμως
φυτεύονται περί τα 70 (εβδομήντα). Συνεπώς, ενισχύεται η δενδροφύτευση, προτιμάται η φυσική
σκίαση στη νότια παραλία, καταργούνται οι νησίδες με γκαζόν, σε έκταση περίπου 2 (δύο) και
πλέον στρεμμάτων. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κοπεί το πρώτο πλατάνι από τα 50, που
υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης, πλησίον της Μεγ. Αλεξάνδρου 109, για λόγους ασφαλείας,
αφού επηρεάζει, όπως ανέφερε, το οδόστρωμα. Σχετικά με τον ποδηλατόδρομο, μήκους 700
(επτακοσίων) περίπου μέτρων, που προβλέπεται να κατασκευαστεί, θα είναι διπλής κατεύθυνσης
πλάτους 2,70μ, πληρώντας σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ η χάραξη του εξασφαλίζει τη δυνατότητα
μελλοντικής επέκτασης του με τη Λεωφόρο Κύκνων, έως το ύψος του ΔΗ.ΝΑ.Κ.
Κλείνοντας την εισαγωγή του ο κ. Τσανούσας, όσον αφορά το θέμα της στάθμευσης
σημείωσε, ότι παρά την κατάργηση της στάθμευσης των οχημάτων από τη πλευρά της λίμνης,
εξασφαλίζονται περίπου 120 (εκατόν είκοσι) θέσεις στάθμευσης, όσες και οι ανάγκες των μονίμων
κατοίκων.
Μετά την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου επί της προμελέτης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα
μέλη της Επιτροπής, ώστε να διατυπώσουν αιτιάσεις και προτάσεις, θέσεις και επισημάνσεις και
τέλος να λάβουν διευκρινήσεις σε ενδεχόμενους προβληματισμούς τους από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο.
Η κα Βασιλική Παπακωνσταντίνου, μετά τις διευκρινήσεις, που έδωσε ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσανούσας, δήλωσε πως μεγάλο μέρος των προβληματισμών της κάλυψε η τοποθέτησή του.
Επίσης, ζήτησε να γίνει, αν είναι τεχνικά εφικτό, πρόβλεψη για δημιουργία πάρκινγκ επισκεπτών
της πόλης και γενικά να ακολουθηθεί μία διαδικασία εκσυγχρονισμού της πόλης, με τη διατήρηση
παράλληλα του παραδοσιακού της χαρακτήρα.
Ο κ. Γεώργιος Μαντζούρας, μετά την αρχική τοποθέτηση και τις διευκρινήσεις, που έδωσε ο
Αντιδήμαρχος κ. Τσανούσας, διατύπωσε την άποψη, πως το έργο διατηρεί καλές ισορροπίες.
Επίσης, προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι μόνο η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της περιοχής,
αλλά οι πεζοί και οι ποδηλάτες να αποκτήσουν περισσότερο χώρο. Σε δεύτερη φάση πρότεινε την
κατασκευή ξύλινου προβόλου και χαρακτήρισε ως θετική πρώτη κατεύθυνση τα μέχρι τώρα
δεδομένα.
Το Εργαστήριο Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού «ΟΡΜΟΣ», μέσω του εκπροσώπου του
κ. Μπινιάκου Μιχαήλ, μετά την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου κ. Τσανούσα επί της προμελέτης
εξέφρασε την ανησυχία του, μήπως ξεφεύγουμε από τον κεντρικό στόχο, όπως ανέφερε, καθώς από
την παρέμβαση λείπουν έργα υλικών αλλά και άυλων παρεμβάσεων, όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί
στο ΕΣΣΒΑΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την ανάπλαση αναγκαία και θετική. Αναρωτήθηκε για τη
μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, σχετικά με την αρχική εκτίμηση. Συνέχισε
λέγοντας, πως το “πράσινο” πρέπει να διατηρηθεί, όπως και να δημιουργηθούν νησίδες πρασίνου
με γρασίδι και λουλούδια, για αισθητικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Στο συνολικό σχεδιασμό
της ανάπλασης θα πρέπει να αποφευχθούν μιμητικές τάσεις, όπως π.χ. η διαμόρφωση της νέας
παραλίας Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε την ανησυχία, μήπως οι θέσεις στάθμευσης δεν θα είναι
επαρκείς για τους μονίμους κατοίκους. Τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας σύγχρονου
ποδηλατοδρόμου, χαρακτηρίζοντας όμως περιορισμένο το μήκος του. Δήλωσε υπέρ της
διαμόρφωσης νησίδας, στο ύψος περίπου της Μεγ. Αλεξάνδρου 109, που θα δίνει τη δυνατότητα
αναστροφής στους οδηγούς των οχημάτων, μετά τις απαραίτητες, φυσικά, κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, χωρίς όμως τη συνολική καταστροφή της αλάνας – πάρκου, του κοινόχρηστου χώρου
της περιοχής. Κλείνοντας, τόνισε, πως είναι υπέρ της ανάπλασης και ζήτησε να ληφθούν υπ’ όψιν
οι παρατηρήσεις μελών και φίλων του ε.λ.π.χ. «ΟΡΜΟΣ», που εκπροσωπεί και οι οποίες θα
σταλούν ηλεκτρονικά.
Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», μέσω του εκπροσώπου του κ.
Κατσάνου Νικόλαου τάχθηκε υπέρ της ανάπλασης, ήταν αντίθετος με τη στάθμευση οχημάτων
στην πλευρά της λίμνης και τόνισε, πως η καλαισθησία, που επιδιώκεται, θα πρέπει να συνάδει με
τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης, ο οποίος θα πρέπει να διατηρηθεί και να προωθηθεί.
Συμπλήρωσε, πως οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες στον αστικό ιστό και χαιρέτισε τη συνολική
προσπάθεια ανάπλασης, της οποίας, όπως είπε, τα μέλη του Συνδέσμου θα είναι αρωγοί.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς, μέσω του εκπροσώπου του κ. Παπανδρέου
Αθανάσιου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον στόχο της ανάπλασης, τόνισε πως “αγκάθι”
δεν είναι οι θέσεις στάθμευσης, που ίσως χαθούν, αλλά το κύριο ζητούμενο είναι να διατηρηθούν
οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις, που θα επηρεαστούν από την ανάπλαση.
Ο κ. Βαϊνάς Χρυσόστομος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος μετέχει στην
Επιτροπή και ως μέλος, με την ιδιότητα του δημότη, χαρακτήρισε προϊόν ανάγκης την όλη
ανάπλαση και ανέφερε, ότι έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για δυο συγκεκριμένα πράγματα:
– αν θα διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια από την πλευρά των οικοδομών, για να έχουν το ελάχιστο
αναγκαίο πλάτος και
– αν θα επιτραπεί η χρήση τραπεζοκαθισμάτων από την πλευρά της λίμνης.
Από τη στιγμή που ο σχεδιασμός είναι να υλοποιηθούν και τα δύο, καταλήξαμε σε αυτήν τη λύση
και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης.
Συμπλήρωσε, πως η μελετητική ομάδα και η ομάδα επίβλεψης κάνουν εξαιρετική δουλειά και στην
επόμενη φάση θα δοθούν περαιτέρω λύσεις σε κωλύματα, που θα ανακύψουν.
Από την ομάδα των μελών – δημοτών ο κ. Μαρινέλης Χρήστος χαρακτήρισε το έργο ζωτικής
σημασίας, ευχήθηκε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, για να δουν, όπως είπε, οι
πολίτες το έργο να προχωράει. Ζήτησε, να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο ποδηλατόδρομος να
επεκταθεί και να συνδεθεί με ένα ευρύτερο δίκτυο και τελείωσε τις παρατηρήσεις του, λέγοντας
πως η τοποθέτησή του στην όλη προσπάθεια είναι θετική.
Μετά τη διατύπωση των θέσεων από τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, που παρακολουθούσαν την τηλεδιάσκεψη και έδωσε το λόγο σε όσους τον
ζήτησαν. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν παρατηρήσεις, ερωτήματα, επεσήμαναν τις απόψεις
τους, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και ζήτησαν διευκρινήσεις επί της προμελέτης από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού Έργων.
Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τσανούσα, ο οποίος απάντησε επιγραμματικά στα θέματα,
που έθεσαν οι προαναφερόμενοι. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:
― Είναι αλήθεια, πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι πολύ πιεστικό και αυτή είναι και η δική
μας αγωνία, δεδομένου ότι μεταξύ Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση
της μελέτης και έπειτα να ακολουθηθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης ώστε το έργο να ξεκινήσει
στις αρχές του 2022. Δυστυχώς χάθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα από την έγκριση του ΕΣΣΒΑΑ
το 2016 ως τον Οκτώβριο του 2019 που ξεκίνησαν οι διαδικασίες της Προγραμματικής Σύμβασης
με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς να έχει υπάρξει καμία πρόοδος. Παρόλα αυτά
πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
― Δεν είναι επιλογή η τοποθέτηση μόνιμων σταθερών στεγάστρων ή άλλων σταθερών κατασκευών
στον κοινόχρηστο χώρο. Για αυτό και επελέγη η φύτευση δένδρων, που να δημιουργούν φυσική
σκίαση. Τα δένδρα και αυτό θα το δούμε στη φυτοτεχνική μελέτη, θα επιλέξουμε να είναι μεγάλα,
με ύψος έως και 3 (τρία) μέτρα.
― Δεν υπάρχει κάποιος αποτυπωμένος ποδηλατόδρομος σε κάποια μελέτη για τη Λεωφόρο Κύκνων.
Η συγκεκριμένη χάραξη όμως εξασφαλίζει τη μελλοντική του επέκταση έως το ΔΗΝΑΚ .
― Εξασφαλίζουμε το αναγκαίο πλάτους πεζοδρομίου (2,05μ) από την πλευρά των οικοδομών.
Σήμερα σε κανένα σημείο δεν υπάρχει αυτό το πλάτος.
― Σχετικά με την επιλογή του φωτισμού, θα εκπονηθεί η φωτοτεχνική μελέτη.
― Η βελτίωση της χάραξης, που μπορεί να απαιτήσει και την κοπή ενός (1) πλατάνου, θα βελτιώσει
την ορατότητα για τους οδηγούς και συνεπώς η οδός θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια.
― Η τελική επιλογή των υλικών κατασκευής και του αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, καθιστικά,
κ.ο.κ.) καθώς και η οριστική τους διάταξη θα προσδιοριστούν στη μελέτη εφαρμογής. Πάντως θα
ξεφύγουμε από τα συνήθη και μέχρι ένα βαθμό ξεπερασμένα υλικά, που υπάρχουν σήμερα στα
υπόλοιπα τμήματα των δύο παραλιών, που έγιναν προ 20ετίας.
― Με τη νέα χάραξη και την προτεινόμενη λύση, η επιπλέον επιφάνεια που θα αποδοθεί στους
πεζούς θα είναι περίπου 3000 τετραγωνικά μέτρα.
― Η μελέτη εφαρμογής θα αποτυπώσει τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου. Η διαφορά στον
προεκτιμώμενο προϋπολογισμό, που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, σε σχέση με τον
προϋπολογισμό του ΕΣΣΒΑΑ έχει να κάνει αφενός με την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου,
αφού η παρέμβαση θα γίνει περίπου σε έκταση περίπου 16.000τ.μ. (13000τ.μ. από την πλευρά της
λίμνης και 3000τ.μ. από την πλευρά των οικοδομών) και αφετέρου από επιπλέον παρεμβάσεις
(π.χ. ποδηλατόδρομος, δενδροφυτεύσεις, διαβάσεις) και παρεμβάσεις στην οδό. Δεν επιλέξαμε μία
απλή αντικατάσταση των υλικών.
― Δεν «καταστρέφεται» η πλατεία στο ύψος της Μεγ. Αλεξάνδρου 109. Δημιουργείται μία
παράλληλη ζώνη (νησίδα) με το οδόστρωμα, πλάτους 10μ. για την δημιουργία των αναγκαίων
χώρων στάθμευσης. Καταστροφή θα ήταν, αν δημιουργούνταν ένας τύπου κόμβος, που είχε
προταθεί στο παρελθόν.
― Με τη δημιουργία της νησίδας δεν θα προβλέπεται η αναστροφή των οχημάτων. Εκτός της
στάθμευσης λύνει και το πρόβλημα να υπάρχει μία έξοδος, διότι είναι στην ουσία ο δρόμος, που
οδηγεί στο Νοσοκομείο.
― Η διασταύρωση του ποδηλατοδρόμου με την όδευση τυφλών είναι ούτως ή άλλως στα σημεία των
υποχρεωτικών διαβάσεων για να διασχίσουν την Μεγ. Αλεξάνδρου.
― Η τελική διαμόρφωση θα δώσει καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή, ειδικά στο
θέμα της ορατότητας.
― Το ότι θα μειωθεί η επιφάνεια, που καταλαμβάνουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
δεν πιστεύω ότι θα οδηγήσει στη μείωση των θέσεων εργασίας. Με την ανάπλαση και την
αναβάθμιση εκτιμώ, ότι θα έχουν καλύτερη πληρότητα.
― Οι μετρήσεις για τις θέσεις των μόνιμων κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή
μελέτη, η οποία ξεκίνησε προ κρίσης το 2008 και παραδόθηκε το 2015, έδειξε ότι θέσεις των
μόνιμων κατοίκων είναι περίπου 120 (εκατόν είκοσι). Περίπου το ίδιο (λίγο λιγότερο) μας έδειξαν
και μετρήσεις, που κάναμε το προηγούμενο διάστημα καθημερινά (μετά τις 11 το βράδυ) όταν
ήταν όλα τα καταστήματα κλειστά. Η πρόταση εξασφαλίζει 112 (εκατόν δώδεκα) θέσεις,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές (μήκους 5μ.) συν 4 (τέσσερις) θέσεις ΑΜΕΑ, που έχουν άλλες
προδιαγραφές, καθώς και όλες τις προσβάσεις προς τους ακαλύπτους των οικοδομών. Αν
χρειαστεί, πράγμα που δεν φαίνεται, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 5-10 θέσεις, ίσως
στο πάρκινγκ της Νομαρχίας.
― Οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν σε όλους τους δημότες.
― Κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω να έδωσα κάποιες διευκρινήσεις
σε τυχόν απορίες. Θα προσπαθήσουμε, να ενσωματώσουμε, όπου είναι τεχνικά εφικτό και χωρίς
να αλλάξουμε τους βασικούς άξονες της προμελέτης, προτάσεις και παρατηρήσεις των μελών της
Επιτροπής στη μελέτη εφαρμογής, η οποία θα έρθει και πάλι σε σας, περίπου σε τρεις μήνες για να
γνωμοδοτήσετε.

Δείτε εδώ όλα τα πρακτικά της Διαβούλευσης

Leave a Reply

Your email address will not be published.