Εστία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Εφαρμογή Προληπτικού Εμβολιασμού Βοοειδών

Εστία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Εφαρμογή Προληπτικού Εμβολιασμού Βοοειδών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι την 12η Ιουνίου 2018, κοινοποιήθηκε, µέσω του συστήματος ADNS, εστία Οζώδους ∆ερµατίτιδας Βοοειδών στην Αδριανούπολη (περιοχή Edirne ) της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, µε τις ακόλουθες συντεταγμένες γεωγρ. πλάτος: 40.61 γεωγρ. µήκος: 26.25 και µε ημερομηνία επιβεβαίωσης 30 Απριλίου 2018.

   Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και εξάπλωση της νόσου, εφαρμόζεται προληπτικός εμβολιασμός βοοειδών κάθε ηλικίας. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

   Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της καθημερινής επιτήρησης των βοοειδών και η άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας μας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.