Δήμος Καστοριάς: Παράταση προθεσμιών για δηλώσεις ακινήτων

Δήμος Καστοριάς: Παράταση προθεσμιών για δηλώσεις ακινήτων

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως τις 31/08/2020  η προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων ως εξής:

Α) ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρατείνεται μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία για την υποβολή προς τους δήμους των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και δεν χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την ημερομηνία διακοπής (το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία ή στον σύνδεσμο http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΥΔ.pdf ).
  • Ε9, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων του ακινήτου. (Προαιρετική υποβολή)

Τρόποι υποβολής:

  1. Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καστοριάς: www.kastoria.gov.gr, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Είσοδο με taxisnet, κατηγορία αιτήματος: 10.Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου ή στο link https://aitimata.kastoria.gov.gr, επισυνάπτοντας υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα τα σχετικά δικαιολογητικά.
  2. Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2467351144-5-6

Τα ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης δεν απαλλάσσονται του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), που οφείλεται μετά την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Σημειώνεται ότι από 01/09/2020 και μετά ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης  προς τον οικείο δήμο (παρ.1, άρθρο 22, Ν.4555/2018). Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β)   1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  1. AKINHTA ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ (Οικόπεδα και κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ).

Παρατείνεται μέχρι 31/08/2020 η υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτη (άρθρο 51 του Ν.4647/2019). Διαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01/01/2020.

Τρόποι υποβολής δηλώσεων για τα ακίνητα των περιπτώσεων Β1 και Β2:

  1. Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govgr

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr δεν αποτελεί δήλωση μη χρησιμοποίησής του. Σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον Δήμο, όπως περιγράφεται για τα ακίνητα της περίπτωσης Α, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής, χωρίς την προσκόμιση του Ε9.

  1. Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2467351144-5-6, προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων:
  • πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης
  • Ε9 ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο τίτλου κτήσης ή οικοδομικής άδειας ή δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων. (Προαιρετική υποβολή)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την 31/08/2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, επιβάλλονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα.

Διευκρινίζεται ότι τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται δεν απαλλάσσονται του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους (οικόπεδα-κτίσματα) στο δήμο για την επιβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24, Ν.2130/93).

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351144-145-146

Leave a Reply

Your email address will not be published.