Δήμος Καστοριάς: Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Δήμος Καστοριάς: Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

αρακαλούνται οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών αγορών που δεν έχουν προβεί στην διαδικασία ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας , του Δήμου Καστοριάς όπως προσέλθουν στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 & την εκ νέου παράταση σύμφωνα με την αριθ.69341/30-06-2016(ΦΕΚ Β/1986/30-06-2016) απόφαση Υπ.Οικονομίας ,Ανάπτυξης & Τουρισμού, μέχρι της 30-10-2016

Η διαδικασία της αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι της 30-10-2016.

Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται.

Για την ανανέωση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας

2.Αντίγραφο υπάρχουσας άδειας (βιβλιαράκι) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

3. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
4.Έντυπα Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

5. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
6. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.
7. πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση(όπου απαιτείται).
8.Βεβαίωση μη οφειλής-Δημοτική ενημερότητα- από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς(άρθρο 285 ΔΚΚ).

9.εφόσον δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία στο Δήμο Καστοριάς από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να προσκομιστεί και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

10.υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Τέρψης Αθανάσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published.