Δήμος Άργους Ορεστικού: Τα θέματα της Συνεδρίασης τους Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Άργους Ορεστικού: Τα θέματα της Συνεδρίασης τους Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 7η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Άργους Ορεστικού (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου),  κεκλεισμένων των θυρών, για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020):

 

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών των από 16/09/2020 και 29/09/2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ κατά της απόφασης κήρυξης εκπτώσεως με αρ. πρωτ. 4119/3-6-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άργους Ορεστικού.

3

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε.

4

Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

5

Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική οδό στην Κοινότητα Ασπροκκλησιας

6

Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βογατσικού.

 

Παρακαλούνται οι παριστάμενοι να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες και γάντια) καθώς και να τηρούν τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11.07.2020 (ΦΕΚ 2798/11.07.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459/13.07.2020 (ΦΕΚ 2858/13.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/17.07.2020 (ΦΕΚ 2948/17.07.2020 τεύχος Β’).

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.