Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2018

Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2018

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. Β. της ΚΥΑ 263493/27.07.2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διενέργεια ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στο Τμήμα Κτηνιατρικής, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων.

Η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην υπηρεσία Κτηνιατρικής από την

 

1η Νοεμβρίου έως και τη 15η Δεκεμβρίου.

 

  • Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμη και αυτοί που τυχαίνει να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της απογραφής.
  • Τα μητρώα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μέρος Β, Δ, Ε.). Μητρώα με ελλιπή ενημέρωση δεν θα παραλαμβάνονται. Οδηγίες για την συμπλήρωση των μητρώων αποστέλλονται συνημμένα.
  • Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου.

 

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

(α)  είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή,

(β) είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία μας. Η ψηφιακή υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2018.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  γίνεται:

  (α) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/ απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων,

  (β) ακλουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

  (α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχειών μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

  (β) το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του),

  (γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονονομίας & Κτηνιατρικής, τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου τηλ2467076023.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

 

 

Στο μέρος Β΄ των μητρώων (απογραφές), καταγράφονται όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, κατανεμημένα στις αντίστοιχες στήλες.

 

  • Ειδικότερα, ζώα άνω του έτους, είναι το σύνολο των «ιστορικών ζώων» ( όσα είναι γεννημένα πριν το 2010 και φέρουν συμβατικά ενώτια), καθώς και τα ζώα που γεννήθηκαν μετά το 2010, υποχρεωτικά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση. Όλα τα ενήλικα ζώα καταγράφονται ατομικά στο μέρος Ε΄ του μητρώου της εκμετάλλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα αρσενικά ζώα (ιστορικά και με ηλεκτρονική σήμανση). Στην στήλη λοιπά, καταγράφονται τα παράγωγα (αρνιά-κατσίκια)..

 

Στο μέρος Δ΄ των μητρώων (μεταβολές ζωικού πληθυσμού χωρίς ατομικό αριθμό σήμανσης), καταγράφονται οι αυξομειώσεις (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές) ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση.

  • Για τις αυξομειώσεις που οφείλονται σε γεννήσεις ή/και θανάτους, προτείνεται η καταγραφή τους να γίνεται απολογιστικά σε μηνιαία βάση, συμπληρώνοντας στις στήλες 6 ή 9 αντίστοιχα, το μήνα και έτος αναφοράς (π.χ. 1/2018,…11/2018)
  • Για τα ζώα που απομακρύνονται για σφαγή, συμπληρώνεται η ακριβής ημερομηνία εξόδου τους από την εκμετάλλευση, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός της Ελλάδας καθώς και το σφαγείο προορισμού.
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σύνολο των γεννηθέντων ζώων (αρνιά-κατσίκια), αποτελείται από το σύνολο των ζώων που σφάζονται, το σύνολο των ζώων που πεθαίνουν ΚΑΙ το σύνολο των ζώων που κρατούνται για γεννήτορες-αρσενικά και θηλυκά-τα οποία καταγράφονται ατομικά στο μέρος Ε΄

Παράδειγμα:

Σε μια εκτροφή γεννήθηκαν συνολικά 250 αρνιά          και                  75 κατσίκια.

Σφαγές: 150 αρνιά                                                          50  κατσίκια

Θάνατοι:  20 αρνιά                                                           5  κατσίκια

Γεννήτορες:  80 αρνιά  (μέρος Ε΄, με ηλεκτρονικό σκουλαρίκι) 20 κατσίκια

Σύνολο: 250 αρνιά                                                         75 κατσίκια

 

Στο μέρος Ε΄ των μητρώων (μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό αριθμό σήμανσης), καταγράφονται όλα τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών τα οποία φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική σήμανση.

Επίσης, καταγράφονται όλα τα ζώα ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, τα οποία πωλούνται σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την πάχυνση ή την αναπαραγωγή. Τα συγκεκριμένα ζώα εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση γέννησής τους με δύο συμβατικά ενώτια, υποχρεωτικά όμως σημαίνονται ηλεκτρονικά από τον νέο κάτοχό τους, με την συμπλήρωση του 6ου μήνα της ζωής τους, εφόσον διατηρούνται για αναπαραγωγή.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.