Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ΠΕ Καστοριάς

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, και διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή  παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

1)Κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων  , μία (1) θέση.

2)Κατηγορία  ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών , μία(1) θέση

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007  Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 22/02/19 έως και τις 04/03/2019

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα  Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (2ο όροφος ,Γραφείο 5) Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100  Καστοριά στον κ. Σίσκο Γεώργιο τηλ. επικοινωνίας 2467350355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00 – 13.00.

Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας – Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς-Τμήμα Προσωπικού , Μισθοδοσίας & Γραμματείας ,Διοικητήριο ,Τ.Κ. 52100 Καστοριά,  υπόψη κας  Στεργίου Μαρίνας και κας Μαμάρα Γλυκερίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467350311-2467350270 ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· και στον δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημέρωση Πολιτών  à Προκηρύξεις Θέσεων.   β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) .

Leave a Reply

Your email address will not be published.