Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020»

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων  στο Πρόγραμμα: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται  ότι τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ( Αρ. Πρωτ: 1338/68195/23-06-2017,ΑΔΑ:6ΠΒΡ4653ΠΓ-ΒΜΑ) με την με αρ.πρωτ.1521/76105/12-07-2017, ΑΔΑ:Ψ1ΚΑ4653ΠΓ-7ΩΜ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2.2

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν) , πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr/mis.

 

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 27/07/2017 έως 26/10/2017 με δυνατότητα οριστικοποίησης από  03/08/2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.