Το τελικό Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη της Καστοριάς

Το τελικό Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη της Καστοριάς

Χθες Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 παρουσιάστηκε και συζητήθηκε μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης το τελικό Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) για την πόλη της Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 404/2-2-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, συνέταξε και ετοιμάζεται να υποβάλει το τελικό ΕΣΣΒΑΑ.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Καστοριά αποτέλεσε μία εξέχουσας σημασίας διαδικασία σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και την δημιουργία προοπτικής για το μέλλον, καθώς ζητούμενο πλέον για τα εναπομείναντα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η συγκράτηση του πληθυσμού μέσα από τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικότητας. Ουσιαστικά λοιπόν η Καστοριά σήμερα μαζί με τις άλλες τέσσερεις μεγάλες πόλεις καλούνται να «κρατήσουν την Περιφέρεια».

Για τη διασφάλιση της χρησιμότητας και της χρηστικότητας του σχεδίου, δημιουργήθηκε μια συμμετοχική – διαλογική διαδικασία σχεδιασμού, μέσα από την οποία ο Δήμος Καστοριάς διαμόρφωσε μια στρατηγική η οποία συντάσσεται με το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, προσαρμοσμένη κατάλληλα στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Το προτεινόμενο σχέδιο αν και χωροθετείται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, συμβάλει σε συνέργεια με τις λοιπές ολοκληρωμένες δράσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Δήμος Καστοριάς θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωση της, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και την βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.

Ο Δήμος Καστοριάς εκφράζοντας την ανάγκη για μια περισσότερο ρεαλιστική αλλά και κανονιστική θεώρηση των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση του ΕΣΣΒΑΑ διατυπώνοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Η συμμετοχή των δημοτών, -ιδιωτών και φορέων- στη διαβούλευση θεωρείται εξόχως σημαντική προκειμένου να επιλυθούν ιδιαίτερα πολύπλοκα προβλήματα που άπτονται θεματικών όπως η οικονομία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός κ.α.

 

Το υλικό του ΕΣΣΒΑΑ βρίσκεται ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr ακολουθώντας την εξής διαδρομή:

Εξυπηρέτηση Πολιτών → Δημόσιες Διαβουλεύσεις →

Δημόσια Ανοιχτή Διαβούλευση Τελικού Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α. πόλης Καστοριάς)

(εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο πατώντας εδώ).

Για το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους ιδιώτες μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο πατώντας εδώ.

Για το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους επαγγελματίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο πατώντας εδώ.

Για το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους πολιτιστικούς-κοινωνικούς φορείς μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο πατώντας εδώ .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.