Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας

Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (2.338) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 200
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 20
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 700
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 119
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 25
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Ή ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 7
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 740
Β. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με εξειδίκευση στη 3D απεικόνιση) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 14
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 50
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 35
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 6
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΝΥΧΤΑΣ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 300

Leave a Reply

Your email address will not be published.