Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Νοσήματα ζώων υποχρεωτικής δήλωσης

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας: Νοσήματα ζώων υποχρεωτικής δήλωσης

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η εκδήλωση των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πρωτίστως από τον κάτοχο του ζώου, τον θεράποντα κτηνίατρο ή άλλο άτομο που έχει αναλάβει την περιποίηση του ζώου, καθώς και από τον κάτοχο της εγκατάστασης που διαβιεί το ζώο.

Κάθε εργαστηριακό αποτέλεσμα ή κλινικό σύμπτωμα (ανάλογα με το νόσημα) το οποίο επιβεβαιώνει ή θα μπορούσε να αποτελεί υποψία εκδήλωσης κάποιου από τα νοσήματα αυτά, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις κατά τόπου αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Η αξιολόγηση και τυχόν διερεύνηση των αποτελεσμάτων αυτών αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235/2014 προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000 – 60.000€

για τη μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.

Επισυνάπτεται κατάλογος με τα νοσήματα των ζώων που βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, εμπίπτουν στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.

Νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης Νομοθεσία (πού αναφέρονται οι νόσοι ως νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης) Διαδικασία κοινοποίησης (πού αναφέρεται ποιος έχει την ευθύνη της κοινοποίησης)
1 Αφθώδης Πυρετός Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007)  &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
2 Πανώλης των Βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
3 Μεταδοτική πλευροπνευμονία βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &                              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
4 Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &                              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
5 Ενζωοτική λεύκωση βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
6 Ψευδοφυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
7 Ψευδοφυματίωση των αιγοπροβάτων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
8 Παραφυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
9 Παραφυματίωση των αιγοπροβάτων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
10 Προϊούσα Πνευμονία των αιγοπροβάτων (MAEDI-VISNA) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
11 Αδενωματώδης Πνευμονία των αιγοπροβάτων (JAAGSIEKTE) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
12 Πυρετός Q ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
13 Λιστεριάσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
14 Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων Π.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),                ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),                   Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
15 Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ , όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
16 Κλασική πανώλης των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),                Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005),               KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                                                 Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
17 Αφρικανική πανώλης των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 37/2005 (ΦΕΚ 56/Α’/2005)  &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
18 Ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος TESCHEN) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                                Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995)
19 Ερυθρά των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
20 Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
21 Πανώλης των πουλερικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
22 Ψευδοπανώλης των πουλερικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &
Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996) – Άρθρο 3
23 Χολέρα των πτηνών (Παστεριδίαση) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
24 Λοιμώδης λαρυγγοτραχειϊτιδα των πτηνών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
25 Σαλμονελλώσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
26 Μυξωμάτωση ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
27 Πανώλης των ιπποειδών/    Αφρικανική Πανώλης ιπποειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &                             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
28 Φυσαλιδώδης στοματίτιδα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
29 Νόσος της κοιλάδας του Rift ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &      Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
30 Οζώδης δερματίτιδα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009)&     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
31 Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),            KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995)  &                   KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
32 Ευλογιά προβάτου και αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &    Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                                  Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) &                              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
33 Άνθρακας – Σπληνάνθρακας μηρυκαστικών, μονόπλων και χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
34 Τρυπανοσωμίαση μονόπλων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
35 Μάλις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &                             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
36 Λύσσα ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
37 Βρουκέλλωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
38 Βρουκέλλωση των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
39 Βρουκέλλωση των χοίρων ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
40 Φυματίωση των βοοειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
41 Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
42 Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6 &                               KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
43 Μολυσματική αγαλαξία των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
44 Μολυσματική ποδοδερματίτιδα των προβάτων και των αιγών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
45 Λεϊσμανιάσεις ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
46 Τρομώδης Νόσος του Προβάτου (Scrapie) ΠΔ 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) – Άρθρο 29 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
47 Δουρίνη KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
48 Γρίπη πτηνών Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008), KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3 &
Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008) – Άρθρο 5
49 Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995)
50 Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών (σε όλες τις μορφές — εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου Ανατολικής Αμερικής,
— ιαπωνική εγκεφαλίτιδα,
— εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας,
— πυρετός του Δυτικού Νείλου,
— δυτική εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών.
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
51 Εσωτερική ακαρίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
52 Εξωτερική ακαρίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
53 Αμερικανική και Ευρωπαϊκή σηψιγονία των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
54 Νοζεμίαση των μελισσών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
55 Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τον μικρό κάνθαρο των κυψελών (Aethina tumida) KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
56 Παρασιτική προσβολή των μελισσών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
57 Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίτιδα των σαλμονιδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
58 Μολυσματικός ύδρωψ των κυπρινιδών (ή Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
59 Μυξοσωμίαση ή λεπτοσποριδίαση των σαλμονιδών ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6
60 Επιζωοτική αιμοποιητική νέκρωση Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
61 Ιογενής Αιμορραγική σηψαιμία (ή Αιμορραγική ιοσηψαιμία των σαλμονιδών) ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
62 Νόσος (σύνδρομο) των λευκών κηλίδων Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),        KYA 261463/2009 (ΦΕΚ Β` 2006) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
63 Νόσος (σύνδρομο) της κίτρινης κεφαλής Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
64 Σύνδρομο Taura Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),              KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
65 Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση ΠΔ 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992),             Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει 26-3-1936 Β.Δ. – Άρθρο 6,                               Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
66 Λοιμώδης αναιμία του σολωμού Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
67 Λοίμωξη από Perkinsus mαrinus Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
68 Λοίμωξη από Microcytos mackini Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
69 Λοίμωξη από Martelia refringens Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
70 Λοίμωξη από Bonamia ostreae Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
71 Λοίμωξη από Bonamia exitiosa Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
72 Λοίμωξη του κυπρίνου (Koi)από ερπητοϊό Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009),             KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) &     Οδηγία 82/894/ΕΟΚ, όπως ισχύει Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) – Άρθρο 24                                                & KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) – Αρθρο 3
26-3-1936 Β.Δ. «Περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων»
KYA 261463/2009 (ΦΕΚ 2006/Β’/2009) «Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ»
Π.Δ. 28/2009 (ΦΕΚ 46/Α’/2009) «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε»
Π.Δ. 32/2007 (ΦΕΚ 30/Α’/2007) «Mέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ»
Π.Δ. 33/2008 (ΦΕΚ 59/Α’/2008) «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου»    (L 10″)
Π.Δ. 37/2005 (ΦΕΚ 56/Α’/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995(Α 88′) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 39/2005 (ΦΕΚ 57/Α’/2005) «Mέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66/Α’/1992) «Επιβολή Υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»
Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/Α’/1995) «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Π.Δ. 141/96 (ΦΕΚ 108/Α’/1996) «Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Οδηγία 82/894/ΕΟΚ «Για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα»
Οδηγία 92/119/ΕΟΚ «Για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων»

Leave a Reply

Your email address will not be published.