Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Δ.Ε. Καστοριάς

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Δ.Ε. Καστοριάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία, την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης περίπου 2.500 τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του Ο.Τ. 227 και του ευρύτερου χώρου διοργάνωσης θεματικού πάρκου ο Αϊ Βασίλης των ευχών, για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Παγοδρόμιο-Λούνα πάρκ, για το χρονικό διάστημα από 25-11-2017 έως  10-01-2018.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 €.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται  τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότηταςή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ
  2. Δημοτική ενημερότητατου ιδίου, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή της εταιρείας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
  3. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων τις διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται τα προς τοποθέτηση και λειτουργία ψυχαγωγικά μηχανήματα

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ως άνω υπ’ αρ. 1, 2 και 4 δικαιολογητικά.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της  αριθμ. 282/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157,  FAX 24670 24711).

 

Ο Δήμαρχος

 

Ανέστης Αγγελής

Leave a Reply

Your email address will not be published.