ΠΕ Καστοριάς: Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ Καστοριάς: Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Από το τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παργωγής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  έχει εκδώσει την υπ’ αριθμόν  Πρωτ:1628/79886/21-07-2017.(ΑΔΑ:6ΩΩΩ4653ΠΓ-Α3Λ) παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης   στη δράση 4.2.1 του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 .

Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή παρατείνεται η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 από τη 18ηΑυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην756/46257/27-04-2017,ΑΔΑ:ΩΛΛ04653ΠΓ-6ΝΤ «1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –2020» Δράση4.2.1:«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.