ΠΕ Καστοριάς: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΠΕ Καστοριάς: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 2066/82545/28-07-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «2η Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) ‘’Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», (ΦΕΚ
2706 Β’) και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 7ΞΠ54653ΠΓ-Κ86

ada

anak

fek

Leave a Reply

Your email address will not be published.