Μέχρι 31 Δεκέμβρη αιτήσεις κτηνοτρόφων για διόρθωση σφαλμάτων βοσκότοπων

Μέχρι 31 Δεκέμβρη αιτήσεις κτηνοτρόφων για διόρθωση σφαλμάτων βοσκότοπων

Από τo Τμήμα Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Καστοριάς ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου Καστοριάς (γραφείο Μεσοποταμίας) ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Καστοριάς (Διοικητήριο, γραφείο 7, αρμόδια Τσούτση Ευπραξία, τηλ. 2467350318), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλοντάς τα εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015).

Leave a Reply

Your email address will not be published.