Ευεργετικές ρυθμίσεις, για την εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Καστοριάς

Ευεργετικές ρυθμίσεις, για την εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει τους δημότες του ότι, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο  ΟΤΑ Ν.4483 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τΑ΄), οι δημότες μπορούν  να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο & τα Νομικά Πρόσωπα. Το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν οικονομικές εκκρεμότητες να τις ρυθμίσουν. Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο οφειλέτης υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς, αίτηση για υπαγωγή του στη ρύθμιση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

α) Αν οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, θα υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Όλους τους πολίτες που έχουν οφειλή στο Δήμο Καστοριάς και τα Νομικά Πρόσωπα.

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΦΟΡΑ
Όλες τις οφειλές προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από 31 Ιουλίου 2017).

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

  

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Πληροφορίες στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς

στα τηλ 2467351145-2467351146

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.