Δύο προγράμματα για 4.003 θέσεις απασχόλησης στο τομέα της Υγείας

Δύο προγράμματα για 4.003 θέσεις απασχόλησης στο τομέα της Υγείας

Αρχίζει από αύριο η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη 2.868 θέσεων, προκειμένου να στελεχωθούν οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του σχετικού τετραετούς προγράμματος. Οι προσλήψεις αφορούν:

  • 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παθολογίας.
  • 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
  • 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
  • 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
  • 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
  • 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών/τριώνΥγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 09.00 και λήγει την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 23.59. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) και ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας, με ανώτατο όριο τις πέντε θέσεις.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως την τελική εξατομικευμένη φόρμα της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Παράλληλα, «τρέχουν» οι προθεσμίες πρόσληψης για τη συμμετοχή 1.135 ατόμων στο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ στον δημόσιο τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας, στη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας, στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων και στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απασχοληθούν σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το ΕΚΑΒ, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και ο ΕΟΜ.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.