Δήμος Καστοριάς: Προκήρυξη διαγωνισμού

Δήμος Καστοριάς: Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει  «Συνοπικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου:

 «Επισκευή – Συντήρηση τοίχου αντιστήριξης κοινοχρήστου χώρου οικισμού Κεφαλαρίου Δ.Ε. Καστοριάς».

με Αρ.Μελέτης 90/2017 και  Προϋπολογισμό μελέτης: Δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 € ) με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από  τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (2ος όροφος) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών-Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις). Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 24673 51638, FAX : 2467081301. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Δοξοπούλου Ζωή.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 και ο κωδικός της                           διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 17PROC002308608/27-11-2017

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης   των προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο) του Δήμου Καστοριάς,  µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός μελέτης

ΤΕΥΔ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διακήρυξη δημοπρασίας.

Γ.Σ.Υ.-Ε.Σ.Υ.

Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published.