Δήμος Καστοριάς: Έρευνα αγορά για απευθείας ανάθεση

Δήμος Καστοριάς: Έρευνα αγορά για απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ και

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 20.6662.02 και 20.6662.11 του οικονομικού έτους 2017, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την 143/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές με την αριθμ. πρωτ. 18074/12-7-2017 απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Κωνσταντίνου Τσέλα την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. . Αμέσως μετά θα αποσφραγίστουν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία .

Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, καθώς προσφορά μπορεί να δοθεί είτε σε μία ομάδα, είτε και στις δύο ομάδες. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα συμπεριληφθεί ο πίνακας εναρμόνισης της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων.

Η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός η συγγραφή υποχρεώσεων, το έντυπο τεχνικής προσφοράς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από τον κ. Κωνσταντίνο Τσέλα στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

Ανδρέας Μόκκας

Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός Αβ, MSC

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.