Δήμος Άργους Ορεστικού: Παύεται για προσωπικούς λόγους ο αντιδήμαρχος Πέτρος Χατζής

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.23 και του άρθρου 59 του Ν.3852/2010,

2. Τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαϊου 2011 σύμφωνα με την οποία ο νέος Δήμος Άργους Ορεστικού  έχει πληθυσμό 11.739κατοίκους ,

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο (2) δημοτικές ενότητες αποτελούμενες από 1 Δημοτική Κοινότητα και 17 Τοπικές Κοινότητες ,

4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του,

5. Το γεγονός ότι οι κ.κ.: Χατζής Πέτρος, Μπελονάκη Αφροδίτη, Κανδύλης Κωνσταντίνος, Βασιλειάδης Ευάγγελος εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014,

Αποφασίζει

1. Να τροποποιήσει την υπ’αριθμ. 455α/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι, τα καθήκοντα και εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου, ως εξής :

Α) Η Αντιδήμαρχος κ. Μπελονάκη Αφροδίτη (χωρίς αντιμισθία) παραμένει Πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής Αλληλεγγύης και έχει τις παρακάτω αρμοδιοτήτες:

1) Γραφείο κοινωνικής προστασίας, παιδείας πολιτισμού για θέματα παιδείας, αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης, λειτουργίας σχολείων, μαζικού αθλητισμού, εθελοντισμού, ισότητας των δύο φύλων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2) Θέματα κοινωνικής μέριμνας.

3) Γραφείο επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

4) Θέματα εύρυθμης λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

5) Τέλεση πολιτικών γάμων.

6) Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και των διαδικασιών διαβούλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7) Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

8) Γραφείο απασχόλησης και τουρισμού.

9) Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας.

10) Θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων.

11) Θέματα αδελφοποιήσεων και συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

Β) Ο Αντιδήμαρχος κ. Κανδύλης Κωνσταντίνος (χωρίς αντιμισθία) έχεις τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1) Υπεύθυνος καθαριότητας – ανακύκλωσης.

2) Υπεύθυνος οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου κίνησης και κινητής περιουσίας του Δήμου.

3) Γραφείο πολιτικής προστασίας.

4) Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων με :

α. Θέματα αδειοδοτήσεων, ανακλήσεων, καταργήσεων, σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

β. Θέματα αδειοδοτήσεων υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων.

γ. Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου.

5) Θέματα ΤΑΠ.

6) Τέλεση πολιτικών γάμων.

7) Εμποροπανήγυρη.

8) Θέματα εξοπλισμού Δημοτικών καταστημάτων και μηχανημάτων.

Γ) Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης  Ευάγγελος (με αντιμισθία), ο ορίζεται Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και υπεύθυνος για τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης δημοτικών αγροτικών δρόμων.

2) Θέματα συντήρησης δημοτικών καταστημάτων.

3) Θέματα συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, χώρων πρασίνου, αλσυλίων, πεζοδρομίων, πλατειών και εν γένει όλων των θεμάτων περιβάλλοντος.

4) Συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου.

5) Θέματα ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης αδέσποτων ζώων.

6) Θέματα που αφορούν προγράμματα παροχής κοινωφελούς εργασίας.

7) Θέματα καθαριότητας ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων.

8) Τέλεση πολιτικών γάμων.

9) Θέματα που αφορούν τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων τους.

10) Θέματα διανομής κοινόχρηστων χώρων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

11) Θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και στάθμευσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χατζή Πέτρου δεν ασκούνται πλέον από τον ίδιο λόγω και δήλωσης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του για μακρύ χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου παύεται από Αντιδήμαρχος. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα οικονομικά, το προσωπικό και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα ασκούνται από τον Δήμαρχο έως ότου οριστεί νέος αντιδήμαρχος, ενώ οι υπόλοιπες αρμοδιότητες θα ασκούνται από τους θεματικούς αντιδημάρχους.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κανδύλης Κωνσταντίνος. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κ. Μπελονάκη Αφροδίτη και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλειάδη Ευάγγελο.

5. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

6. Ορίζει εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για το διάστημα 01-09-2014 έως 28-02-2017 τους παρακάτω:

1) Ανδρόνικος Αθανάσιος: Υπεύθυνος αγροτικής, ζωικής παραγωγής, ανάπτυξης και οικονομίας και εμποροπανήγυρης.

2) Ζέζος Τιμολέων: Υπεύθυνος διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοτικών και δημοσίων δασών. Υπεύθυνος για τη διαχείριση πρασίνου, υδατικού δυναμικού.

3) Τατσίδης Φώτης: Υπεύθυνος προγραμματισμού και οργάνωσης τεχνικών έργων και δράσεων του Δήμου και υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας.

4) Χατζηκυριακίδης Νίκος: Υπεύθυνος εκτέλεσης προϋπολογισμού, έργων προγραμματισμού και μελετών, κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και υπεύθυνος κατάρτισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΗΚΕΔΑΟ.

5) Βιτούλας Ανδρέας: Υπεύθυνος εποπτείας λειτουργίας κοινωνικών δομών, μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6) Καλτσιάδη Μήνα: Υπεύθυνη θεμάτων πολιτισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΔΑΟ και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου.

7) Φιλιάδης Στέργιος: Υπεύθυνος για θέματα Γουνοποιίας και εμποροπανήγυρης.

8) Βακοπούλου Αθανασία: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, τρίτης ηλικίας, ΚΕΦΟ, νέας γενιάς.

9) Δίγκα Βιργινία: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, λειτουργίας αγροτικών ιατρείων, προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι κυρίως Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη.

10) Ιωαννίδης Δημήτρης: Υπεύθυνος θεμάτων αθλητισμού, εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

11) Κωστόπουλος Βασίλης: Υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας και τάξης.

12) Ξανθόπουλος Αναστάσιος: Υπεύθυνος επικοινωνίας, προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, προώθησης σχέσεων διασύνδεσης με τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από 1η Ιουλίου 2016.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published.