Δήμος Άργους Ορεστικού: Μια θέση εργασίας εποχικού προσωπικού

Δήμος Άργους Ορεστικού: Μια θέση εργασίας εποχικού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Άργους Ορεστικού

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
 3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
 4. 4. Την υπ’ αριθμ. 28/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ..
 5. 5. Το γεγονός ότι η πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων (Τραπεζοκόμων) κατηγορίας Υ.Ε. για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, ένα (1) άτομο για την κάλυψη εποχικών, πρόσκαιρων   αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό

Καστοριάς

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (τραπεζοκόμων)

2 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των τριών μηνών).
 4. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση
 5. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.
 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης µε το Ν.Π.Δ.Δ.  μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2467351317)Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Άργους Ορεστικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00π.μ. έως και 15:00μ.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.