Δήμος Καστοριάς: Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirus)

Δήμος Καστοριάς: Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirus)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «Προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirus)»προϋπολογισμού 1.623,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρίθμ. 18/2015 μελέτης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών τους […]