Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαγωνισμός προμήθεια στερεών καυσίμων πέλλετ

Δήμος Άργους Ορεστικού: Διαγωνισμός προμήθεια στερεών καυσίμων πέλλετ

O δήμαρχος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΛΛΕΤ 2018» προϋπολογισμού 29.997,83ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Για να δείτε τα σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό έντυπα πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Για να δείτε την Διακήρυξη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ
Σχολιάστε

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.